CRNA GORA GRA­DI PRVU BIOPLINSKU ELEKTRANU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Crna Gora ot­kri­va ener­gi­ju iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, a po­go­to­vo je šan­sa u pro­izvod­nji elek­trič­ne ener­gi­je iz bi­opli­na, pos­tro­je­nja kak­vo se, pr­vo u toj zem­lji, usko­ro otva­ra u kru­gu de­po­ni­ja ot­pa­da u Pod­go­ri­ci, ka­ko pi­šu Vi­jes­ti. “Elek­tra­na na bi­oplin bi­la bi sna­ge od oko 6.570.000 kw/h po go­di­ni, a vri­jed­nost pla­ni­ra­ne inves­ti­ci­je iz­no­si oko dva mi­li­ju­na eura, na­vo­de iz grad­ske upra­ve, is­ti­ču­ći da će se elek­tra­na gra­di­ti po mo­de­lu jav­no­pri­vat­nog part­ner­stva. Go­ri­vo za pro­izvod­nju bit će, me­đu os­ta­lim, i oko 8000 to­na ze­le­nog ot­pa­da ko­li­ko se u gra­du stvo­ri go­diš­nje, a pro­izve­de­na stru­ja će se uba­ci­va­ti i u sus­tav elek­tro­pri­vre­de, a ot­kup­na ci­je­na bi­la bi 8 cen­ti po ki­lo­vat­sa­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.