BIP PIVO OPET U SR­BI­JI, USKO­RO I U REGIJI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Be­ograd­ska in­dus­tri­ja pi­va po­nov­no će pro­izvo­di­ti svoj adut, BIP pivo, jav­lja Po­li­ti­ka, po­zi­va­ju­ći se na od­lu­ku o po­čet­ku pos­lov­no­teh­nič­kog part­ner­stva s tvrt­kom M6-Eden, Ma­ke­don­ca Sve­to­za­ra Ja­nev­skog. “BIP pivo će opet bi­ti dos­tup­no u ve­ćem di­je­lu Sr­bi­je, a do kra­ja go­di­ne i u regiji gdje se pro­da­va­lo do pri­je 25 go­di­na”, ka­že di­rek­tor M6-Eden Sr­bi­ja Alek­san­dar Po­pov­ski. M6 je do­sad oži­vio ne­ko­li­ko pro­izvo­đa­ča pi­ća, kroz pre­uzi­ma­nje ili part­ner­stvo - to su i Pi­va­ra Sko­pje i vi­na­ri­ja Tik­veš, obje u Ma­ke­do­ni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.