ENERGOINVESTU PO­SAO U TANZANIJI ZA 39 MIL. $

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sa­ra­jev­ska tvrt­ka Ener­go­invest d.d. u Tanzaniji će gra­di­ti da­le­ko­vod­nu li­ni­ju u du­lji­ni od 114 ki­lo­me­ta­ra,od gra­da Aru­sha do gra­ni­ce s Ke­ni­jom, po­sao je ugo­vo­ren s ta­moš­njom elek­tro­pri­vre­dom TANSECO, u vri­jed­nos­ti od 39,5 mi­li­ju­na do­la­ra. In­di­ka­tor. ba pi­še da je to dio pro­jek­ta da­le­ko­vod­nog po­ve­zi­va­nja dvi­ju afrič­kih ze­ma­lja, ko­ji uklju­ču­je pro­jek­ti­ra­nje, is­po­ru­ku opre­me i pro­jek­t­no uprav­lja­nje. Ener­go­invest je po­sao do­bio u kon­zor­ci­ju s tvrt­kom EMC iz In­di­je, a mo­ra ga do­vr­ši­ti za 22 mje­se­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.