‘Hr­vat­ska nam za­tva­ra mo­re’

Još je otvo­re­no pi­ta­nje Član Pred­sjed­niš­tva BiH o grad­nji Pe­lje­škog mos­ta:

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Član Pred­sjed­niš­tva Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne Ba­kir Izet­be­go­vić us­t­vr­dio je u po­ne­dje­ljak ka­ko je pi­ta­nje grad­nje Pe­lje­škog mos­ta “još uvi­jek otvo­re­no” is­ti­ču­ći ka­ko u nje­go­voj zem­lji že­le bi­ti si­gur­ni da taj pro­jekt ne­će ugro­zi­ti pra­vo pris­tu­pa otvo­re­no­me mo­ru i ula­ska “naj­ve­ćih bro­do­va” u te­ri­to­ri­jal­ne vo­de BiH.

Izet­be­go­vić je u Sa­ra­je­vu ka­zao ka­ko teh­nič­ki ele­men­ti mos­ta tre­ba­ju osi­gu­ra­ti da BiH ima pris­tup otvo­re­nom mo­ru i s naj­ve­ćim bro­do­vi­ma, a da on osob­no ni­je si­gu­ran da je to slu­čaj s usvo­je­nim pro­jek­tom po ko­je­mu bi se usko­ro tre­ba­lo po­če­ti gra­di­ti. De­ut­s­c­he Wel­le pi­še da Par­la­men­tar­na skup­šti­na BiH traži sla­nje no­te Hr­vat­skoj u ko­joj će zah­ti­je­va­ti obus­ta­vu svih ak­tiv­nos­ti ve­za­nih za iz­grad­nju mos­ta dok se ne pos­tig­ne obos­tra­na su­glas­nost oko U pri­pre­mi je i os­ni­va­nje po­seb­ne par­la­men­tar­ne ko­mi­si­je ko­ja bi tre­ba­la is­pi­ta­ti je­su li is­pu­nje­ni svi uvje­ti da pro­jekt pri­hva­ti i Sa­ra­je­vo. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja odo­bri­la je fi­nan­ci­ra­ti grad­nju s 375 mi­li­ju­na eura, a pre­dvi­đa se vi­si­na mos­ta od 55 me­ta­ra i ras­pon iz­me­đu stu­po­va od 250 me­ta­ra, a ak­tu­al­ni pred­sje­da­telj Pred­sjed­niš­tva BiH Dra­gan Čo­vić ka­zao je ka­ko je to suk­lad­no me­đu­na­rod­nim stan­dar­di­ma te da za BiH u grad­nji ne­ma ni­če­ga spor­nog.

“Je li to do­volj­no ne­ka pro­ci­je­ne struč­ne oso­be. Oče­ku­je­mo to od Vi­je­ća mi­nis­tra i Mi­nis­tar­stva pro­me­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja BiH”, ka­zao je, pak, Izet­be­go­vić. Pi­ta­nje grad­nje mos­ta tre­ba­lo bi se na­ći i na sjed­ni­ci Zas­tup­nič­kog do­ma par­la­men­ta BiH pot­kraj sr­p­nja. “To je pi­ta­nje još otvo­re­no, Hr­vat­ska ima pra­vo gra­di­ti most na svom te­ri­to­ri­ju, a BiH pra­vo iz­la­ska na otvo­re­no mo­re. Hr­vat­ska ne­ma pra­vo za­tvo­ri­ti pris­tup BiH otvo­re­no­me mo­ru”, za­klju­čio je Ba­kir Izet­be­go­vić.

PATRIK MACEK/PIXSELL

Ba­kir Izet­be­go­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.