Tur­ci že­le pre­uze­ti Knez pe­trol, dru­gog naf­ta­ša Sr­bi­je

Po­nu­da Opet nu­di 100 mil. eura za tvrt­ku s 85 pum­pi

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uo­či

do­la­ska tur­skog pred­sjed­ni­ka Re­ce­pa Tayyi­pa Er­doğa­na u Sr­bi­ji, za­ka­za­nog za sre­di­nu ko­lo­vo­za, po­du­zet­ni­ci iz te zem­lje već sni­ma­ju tr­ži­šte, pla­ni­ra­ju­ći i ak­vi­zi­ci­je u zem­lji Alek­san­dra Vu­či­ća. Jed­na od vra­ta ula­sku “osman­skog” ka­pi­ta­la ta­ko otva­ra i kom­pa­ni­ja Opet, ko­ja bi pre­uze­la sr­p­sku naf­t­nu tvrt­ku Knez pe­trol, na­kon NISa dru­gog igra­ča naf­t­nog sek­to­ra u Sr­bi­ji. Ve­čer­nje no­vos­ti doz­na­le su da je pred­sjed­nik Ope­ta Fi­kret Ozturk u Be­ogra­du vlas­ni­ku Knez pe­tro­la Sr­đa­nu Kne­že­vi­ću po­nu­dio 100 mi­li­ju­na eura za kup­nju 100 pos­to tvrt­ke ko­ja ima 1500 za­pos­le­nih, 85 pum­pi, 100 cis­ter­ni i go­diš­nji pro­met od 37 mi­li­jar­di di­na­ra. Opet, s dru­ge stra­ne, ima 1500 pum­pi po Tur­skoj, a u por­t­fe­lju mu je i la­nac ho­te­la Ra­ma­da re­sort u An­talyji, što po­ka­zu­je ko­li­ko je mo­ćan fak­tor s ko­jim bi Sr­bi­ja mo­gla ra­zvi­ja­ti do­bre inves­ti­cij­ske cik­lu­se. No­vos­ti pod­sje­ća­ju da šef Knez pe­tro­la Kne­že­vić ima i po­du­ze­će Knez agrar, ko­je u Voj­vo­di­ni dr­ži de­se­ti­ne ti­su­ća hek­ta­ra ora­ni­ca i 50.000 gr­la sto­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.