San Ma­ri­no - pr­va dr­ža­va s 5G mre­žom

Te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ska re­vo­lu­ci­ja U ma­le­noj dr­ža­vi­ci po­či­nje utr­ka za glo­bal­no li­der­stvo Eu­ro­pe

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska utr­ka za glo­bal­nim li­der­stvom u naj­mo­der­ni­jim te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skim 5G mre­ža­ma za­po­či­nje u ma­le­noj dr­ža­vi­ci San Ma­ri­no. Ta en­k­la­va sa sve­ga 30.000 sta­nov­ni­ka unu­tar Ita­li­je pos­tat će pr­va dr­ža­va u svi­je­tu u ko­joj će bi­ti uve­de­na 5G mre­ža. Ugo­vor o na­do­grad­nji mre­že i tes­ti­ra­nju sus­ta­va od 2018. pot­pi­sao je s vla­dom San Ma­ri­na ta­li­jan­ski te­le­kom Te­le­com Ita­lia Mo­bi­le.

Za tes­ti­ra­nje pri­jaš­njih ge­ne­ra­ci­ja mre­ža ta­ko­đer su ko- ri­šte­ni ma­nji te­ri­to­ri­ji, po­put oto­ka Ma­na. Gi­ovan­ni Fe­ri­go, teh­no­lo­ški di­rek­tor Te­le­com Ita­li­je, is­ti­če za Fi­nan­ci­al Ti­mes ka­ko je Eu­ro­pa bi­la li­der u ra­zvo­ju 2G mre­ža, ali je iz­gu­bi­la pri­mat u 3G od Azi­je, a u 4G od SA­Da. Pre­ma ak­cij­skom pla­nu Eu­rop­ske ko­mi­si­je o 5G mre­ža­ma, ko­ris­ti za gos­po­dar­stvo do 2025. do­seg­nut će 113 mi­li­jar­di eura. Pro­cje­ne go­vo­re da će tro­šak iz­grad­nje no­vih 5G mre­ža iz­no­si­ti 56 mi­li­jar­di eura te će stvo­ri­ti 2,3 mi­li­ju­na no­vih rad­nih mjes­ta.

FOTOLIA

San Ma­ri­no bro­ji tek 30.000 sta­nov­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.