UKRAJINSKE PRO­IZVO­DE

OTVORENA EU VRA­TA ZA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska uni­ja odo­bri­la je u po­ne­dje­ljak Ukra­ji­ni pre­fe­ren­ci­jal­ne tr­go­vač­ke mje­re ko­je će joj omo­gu­ći­ti da u EU iz­vo­zi vi­še in­dus­trij­skih i po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da bez ca­ri­na. No­vi tr­go­vač­ki re­žim uve­den je na raz­dob­lje od tri go­di­ne, a stu­pit će na sna­gu kra­jem ruj­na. Pre­fe­ren­ci­jal­ne mje­re uve­de­ne su na­kon što je u si­ječ­nju proš­le go­di­ne stu­pio na sna­gu spo­ra­zum o slo­bod­noj tr­go­vi­ni iz­me­đu Ukra­ji­ne i EU-a, ko­jim su obje stra­ne otvo­ri­le svo­ja tr­ži­šta za ro­be i us­lu­ge. Spo­ra­zum je pri­vre­me­no stu­pio na sna­gu 1. si­ječ­nja 2016. go­di­ne, a ko­nač­no će po­če­ti vri­je­di­ti 1. ruj­na ove go­di­ne na­kon što se ra­ti­fi­ci­ra u svim zem­lja­ma. Ukra­jin­sko okre­ta­nje za­pa­du i Eu­rop­skoj uni­ji iz­a­zvao je od­go­vor Ru­si­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.