VOLKSWAGEN I DA­LJE

Od­la­zi i Renk PRO­DA­JE IMOVINU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Volkswagen raz­ma­tra pro­da­ju pro­izvo­đa­ča tran­smi­si­ja, tvrt­ke Renk, tvr­de upu­će­ni iz­vo­ri Re­uter­sa, ka­ko bi se pro­da­jom pos­lo­va­nja ko­je ni­je te­melj­no na­mak­nuo no­vac za od­šte­te zbog skan­da­la s is­puš­nim emi­si­ja­ma. Ako pad­ne od­lu­ka da Renk ide u pro­da­ju, mo­gla bi bi­ti is­tak­nu­ta ci­je­na iz­me­đu 600 i 800 mi­li­ju­na eura za cje­lo­kup­ni udjel. Volkswagen po­sje­du­je Renk kroz pro­izvo­đa­ča ka­mi­ona MAN ko­ji u tvrt­ki ko­ja pro­izvo­di tran­smi­si­je i sus­ta­ve za vje­tro­elek­tra­ne dr­ži 76 pos­to udje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.