CROBEX PAO, ARENA U

FOKUSU ULAGAČA

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - pi­še: TO­MIS­LAV PILI

No­vi rad­ni tje­dan na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la do­nio je nas­ta­vak cik-cak kre­ta­nja in­dek­sa. Za­vr­šet­kom tr­go­va­nja u po­ne­dje­ljak na Za­gre­bač­koj bur­zi CROBEX je os­la­bio 0,26 pos­to i ta­ko je iz­bri­sao sav do­bi­tak os­tva­ren u pe­tak. CROBEX se za­us­ta­vio na 1853 bo­do­va, a CROBEX10 na 1103 bo­da što je 0,39 pos­to ni­že nego dan ra­ni­je. Uo­bi­ča­je­no ni­ska ljet­na lik­vid­nost od sve­ga 5,7 mi­li­ju­na ku­na do­ni­je­la je tek jed­nu di­oni­cu s mi­li­jun­skim pro­me­tom. U fokusu ulagača naš­la se tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja Arena Hos­pi­ta­lity Gro­up pri­ku­piv­ši 2,2 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta, a po­ras­la joj je i ci­je­na za 0,4 pos­to na 482 ku­ne. To je ujed­no i naj­vi­ša ci­je­na te di­oni­ce od 2. lip­nja ove go­di­ne. Iza pul­skog ho­te­li­je­ra sli­je­di Hr­vat­ski te­le­kom sa 872.000 ku­na pro­me­ta i pa­dom ci­je­ne od 1,3 pos­to na 178 ku­na dok je Va­la­mar Ri­vi­era os­la­bio 1,2 pos­to i za­us­ta­vio se na 43,10 ku­na. Gu­bit­nik da­na je Vi­adukt ko­ji je na­kon krat­ke dvod­nev­ne pa­uze opet nas­ta­vio s gu­bit­kom vri­jed­nos­ti. Na­kon go­to­vo tri pos­to u pe­tak, u po­ne­dje­ljak se po­sr­nu­li “gra­đe­vi­nac” sru­šio do­dat­nih 17 pos­to na 29,01 ku­na. Da gra­đe­vin­ska tu­ga ne mo­ra bi­ti pre­go­le­ma po­ka­zu­je Ins­ti­tut IGH - do­bit­nik da­na - ko­ji je oja­čao 1,4 pos­to i za­us­ta­vio se na 299,77 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.