Naj­sla­bi­ji do­lar u 10 mje­se­ci

Ras­pro­da­ja ‘ze­len­ba­ća’

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Do­lar

se u po­ne­dje­ljak na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma za­dr­žao ne­da­le­ko naj­ni­žih ra­zi­na u 10 mje­se­ci pre­ma ko­ša­ri­ci va­lu­ta, dok su ula­ga­če ohra­bri­le do­bre vi­jes­ti iz ki­ne­skog gos­po­dar­stva. Do­la­rov in­deks, ko­ji po­ka­zu­je vri­jed­nost ame­rič­ke u od­no­su na os­ta­lih šest naj­važ­ni­jih svjet­skih va­lu­ta, za­dr­žao se ta­ko ne­da­le­ko naj­ni­že ra­zi­ne od ruj­na proš­le go­di­ne, ko­je je za­bi­lje­žio u pe­tak. Euro je pak skliz­nuo 0,22 pos­to pre­ma do­la­ru, na 1,1442 do­la­ra, a u slič­nom je pos­tot­ku os­la­bi­la i fun­ta, skliz­nuv­ši na 1,3070 do­la­ra.

RE­UTERS

Pad do­la­ro­va in­dek­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.