60 MI­LI­JU­NA KU­NA

BAN­KA­MA PLASIRANO

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka (HNB) je na obrat­noj re­po auk­ci­ji u po­ne­dje­ljak pos­lov­nim ban­ka­ma pla­si­ra­la 60 mi­li­ju­na ku­na po fik­s­noj ka­mat­noj sto­pi od 0,30 pos­to. Ka­ko je objav­lje­no iz HNB-a, na ovo­tjed­nu auk­ci­ju pris­ti­gle su po­nu­de ba­na­ka u ukup­nom iz­no­su od 60 mi­li­ju­na ku­na, a sre­diš­nja ih je ban­ka sve pri­hva­ti­la. Da­tum na­mi­re ove auk­ci­je je 19. sr­p­nja, a da­tum re­ot­ku­pa 26. sr­p­nja. Ujed­no, u sri­je­du dos­pi­je­va 60 mi­li­ju­na ku­na pla­si­ra­nih na proš­lo­tjed­noj auk­ci­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.