Ti­je­kom če­ti­ri go­di­ne sa­mo u šu­ma­ma 191 mi­li­jun ku­na šte­te

Po­žar za­tre­sao Vla­du Pre­mi­jer Plen­ko­vić od­bio os­tav­ku mi­nis­tra obra­ne

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA CRNJAK SAŠA PAPARELLA

Po­žar za­tre­sao Vla­du Pre­mi­jer Plen­ko­vić od­bio os­tav­ku mi­nis­tra obra­ne

Ot­ka­zi­va­nja bo­rav­ka tu­ris­ta ni­je bi­lo, čak su se i oni eva­ku­ira­ni već vra­ti­li i ni­su pre­ki­nu­li od­mor

Mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić zbog po­ža­ra na split­skom po­dru­čju i po­ru­ke pred­sjed­ni­ce RH da je voj­ska tre­ba­la re­agi­ra­ti ra­ni­je ju­čer je dao man­dat na ras­po­la­ga­nje, no pre­mi­jer je od­bio pri­hva­ti­ti nje­go­vu os­tav­ku.

Vla­da će fi­nan­cij­ski po­mo­ći sa­ni­ra­nje šte­te iz­a­zva­ne po­ža­rom na split­skom po­dru­čju, naj­a­vio je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić na­kon sjed­ni­ce Kriz­nog sto­že­ra u Spli­tu. Uz to, mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de iz Bruxel­le­sa je ja­vio da će za 10ak da­na bi­ti pri­prem­lje­na mje­ra 5 kroz ko­ju bi se mo­glo osi­gu­ra­ti s 20 mi­li­ju­na eura europ­skih sred­sta­va. Za­sad je te­ško pro­ci­je­ni­ti vri­jed­nost imo­vi­ne ko­ju je po­žar uni­štio, a či­ni se da ni lanj­ska šte­ta još ni­je zbro­je­na, u Vla­di taj po­da­tak ne­ma­ju. Za­to smo u Hr­vat­skim šu­ma­ma do­bi­li po­dat­ke da je u šum­skom fon­du ta šte­ta la­ni bi­la 41 mi­li­jun ku­na, od če­ga 28,6 mi­li­ju­na ku­na ot­pa­da na op­će­ko­ris­ne funk­ci­je šu­ma, a 12,4 na šte­te u drv­noj ma­si. Ukup­na vi­si­na šte­te ko­ju po­ža­ri iz­a­zo­vu u šu­ma­ma os­ci­li­ra, pa je 2013. za­bi­lje­že­no 66 mi­li­ju­na ku­na, 2014. ne­pu­nih pet, a 2015. čak 79,1 mi­li­jun . U če­ti­ri go­di­ne šte­ta u šu­ma­ma po­pe­la se na 191 mil. ku­na.

U 2017. u pro­tu­po­žar­nu za­šti­tu šu­ma ulo­žit će se 69,5 mi­li­ju­na ku­na. Taj se iz­nos već go­di­na­ma kre­će iz­me­đu 50 i 70 mi­li­ju­na ku­na, a na upit da li je to do­volj­no, u HŠu od­go­va­ra­ju ka­ko se “ula­ga­nja vr­še u skla­du s mo­guć­nos­ti­ma i po­tre­ba­ma”. Na učes­ta­le kri­ti­ke sta­nja pro­tu­po­žar­nih pu­te­va, u HŠ na­po­mi­nju ka­ko oni gos­po­da­re sa­mo šu­ma­ma u vlas­niš­tvu RH. “Pu­no su ve­ći pro­blem za­pu­šte­na pri­vat­na po­ljo­pri­vred­na zem­lji­šta, na ko­ja ne mo­že­mo ula­zi­ti”, na­po­mi­nju. No, ni pro­tu­po­žar­ne pro­met­ni­ce ni­su sve­moć­ne. “One u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va ne mo­gu spri­je­či­ti po­žar, ne­go slu­že za ko­mu­ni­ka­ci­ju i pro­laz va­tro­gas­nih vo­zi­la. U okol­nos­ti­ma ek­s­trem­nih tem­pe­ra­tu­ra, tro­mje­seč­ne su­še, kon­fi­gu­ra­ci­je te­re­na po­ža­ri­šta na pla­ni­na­ma Mo­sor i Pe­run, ja­či­ne bu­re, pro­tu­po­žar­na pro­met­ni­ca ši­ri­ne 3,5 do če­ti­ri me­tra ni­je pre­pre­ka ši­re­nju tak­vo­ga po­ža­ra”.

U Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma tvr­de da do ju­čer pos­li­je­pod­ne ni­je bi­lo ot­ka­zi­va­nja bo­rav­ka tu­ris­ta u des­ti­na­ci­ja­ma u bli­zi­ni po­ža­ri­šta, a ni­su ih za­bi­lje­ži­li ni u Atla­su. Pre­ma po­da­ci­ma sus­ta­va eVi­si­tor, na po­dru­čju S p li tsko dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je bo­ra­vi oko 170.000 tu­ris­ta, od če­ga 39.000 na po­dru­čju Spli­ta, Omi­ša, Pod­stra­ne i Du­gog Ra­ta. “U stal­nom smo kon­tak­tu sa svim lo­kal­nim tu­ris­tič­kim za­jed­ni­ca­ma, ne­ma­mo in­for­ma­ci­ju o ot­ka­zi­va­nji­ma aran­žma­na gos­ti­ju. Tu­ris­ti­ma i svim gos­ti­ma po­ru­ču­je­mo da se pri­dr­ža­va­ju jas­nih upu­ta ko­je im da­je Kriz­ni sto­žer te da ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja i strp­lje­nja. Ia­ko ga­še­nje i da­lje tra­je, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma s te­re­na opas­nos­ti od ve­ćih ugro­za za tu­ris­te ko­ji se na­la­ze na po­dru­čju žu­pa­ni­je ne­ma”, ka­že mi­nis­tar Ga­ri Cap­pel­li.

U Atla­su ka­žu da je si­tu­aci­ja pod kon­tro­lom. “Ima­mo pu­no gos­ti­ju ov­dje, re­gi­ja ras­te 30%, no nit­ko ni u jed­nom seg­men­tu ni­je osje­tio ne­ki pro­blem ni­ti se pro­ši­ri­la pa­ni­ka”, po­ru­či­la je Ni­ko­li­na Fr­k­lić iz Atla­sa. Od Jo­ška Stel­le iz TZ S p li tsko dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je doz­na­je­mo ka­ko je iz 10ak vi­la u Pod­stra­ni u po­ne­dje­ljak eva­ku­ira­no sto­ti­njak gos­ti­ju, ko­ji su se već vra­ti­li i ni­su pre­ki­nu­li od­mor. “Bi­lo je po­je­di­nač­nih pre­mje­šta­nja tu­ris­ta, ali ne bi­lje­ži­mo ot­ka­zi­va­nje od­mo­ra, ia­ko su i gos­ti za­bri­nu­ti”, ka­že.

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Ivo Bal­tić iz Mra­vi­na­ca os­tao je bez trak­to­ra sa pri­ključ­ci­ma, vri­jed­nog 250 ti­su­ća ku­na

Pre­mi­jer na sas­tan­ku Kriz­nog sto­že­ra u Spli­tu, ne­du­go po­tom Kr­sti­če­vić pod­no­si os­tav­ku zbog kri­ti­ka pred­sjed­ni­ce RH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.