TRGOVAČKI LANCI NI­SU ZA

Že­lje pro­izvo­đa­ča //// ZAŠTITNE CIJENE MLIJEKA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pro­izvo­đa­či mlijeka i trgovački lanci na sas­tan­ku u or­ga­ni­za­ci­ji udru­ge mlje­ka­ra Dra­va-Sa­va os­ta­li su bez kon­kret­nog do­go­vo­ra na te­mu mo­guć­nos­ti za­šti­te cijene do­ma­ćeg mlijeka i mli­ječ­nih pro­izvo­da u du­ća­ni­ma. Oda­ziv tr­go­va­ca bio je slab - doš­li su tek Kon­zum i KTC Kri­žev­ci, ko­ji­ma su pro­izvo­đa­či po­ru­či­li da ne mo­gu pro­izvo­di­ti mli­je­ko za 1,7 ku­na, što je, ka­žu, sra­mot­no, ako je pro­izvo­đač­ka ci­je­na tri ku­ne. Mla­den Smol­čić iz udru­ge Mli­ječ­ni put Hr­vat­ske upo­zo­rio je da je sta­nje u mlje­kar­stvu alar­mant­no i da će bi­ti sve go­re. Sma­tra da je rje­še­nje za­štit­na ci­je­na u tr­go­vi­ni i na­ba­vi, sa čim se pred­stav­ni­ci KTC-a i Kon­zu­ma ne sla­žu jer dr­že da to ne do­pu­šta za­kon, te da oni ne mo­gu bi­ti re­gu­la­tor tr­ži­šta. Ovi tr­gov­ci is­ti­ću da bez do­ma­će pro­izvod­nje ni hr­vat­ski tr­gov­ci ne­ma­ju šan­se pro­tiv stra­nih, a svi su za­klju­či­li da su nuž­ne ve­će kon­tro­le uvoz­nog mlijeka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.