EUROZONA I EU ‘PALE’ NA NAJNIŽE RAZINE U 2017.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Rast ci­je­na u Eu­rop­skoj uni­ji i zo­ni eura pro­tek­log je mje­se­ca do­dat­no us­po­rio na go­diš­njoj ra­zi­ni, dok su na mje­seč­noj ra­zi­ni cijene stag­ni­ra­le u oba po­dru­čja, po­ka­za­lo je naj­no­vi­je iz­vješ­će Eu­ros­ta­ta. U lip­nju je har­mo­ni­zi­ra­ni in­deks po­tro­šač­kih ci­je­na (HICP) na ra­zi­ni EU po­sus­tao na 1,4 pos­to, s 1,6 pos­to mje­sec ra­ni­je mje­se­cu i ti­me sto­pu in­fla­ci­je po­vu­kao na naj­ni­žu u ra­zi­nu u ovoj go­di­ni. U euro­zo­ni je go­diš­nja in­fla­ci­ja spa­la na 1,3 pos­to, s 1,4 pos­to u svib­nju i ta­ko­đer doš­la na naj­ni­žu ra­zi­nu u ovoj go­di­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.