FI­NAN­CIJ­SKI RAČUN KUĆANSTVA FI­NAN­CIJ­SKI 16 MLRD. KU­NA JAČA NE­GO LA­NI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - JADRANKA DOZAN

Uz aku­mu­li­ra­nje mi­ro­vin­ske šted­nje i de­po­zi­ta, za 2 mlrd. ku­na po­ras­la i imo­vi­na gra­đa­na u vlas­nič­kom ka­pi­ta­lu od­nos­no di­oni­ca­ma

Ako se ‘pi­ta’ sta­tis­ti­ku, i naj­no­vi­ji po­da­ci su­ge­ri­ra­ju da fi­nan­cij­sko bo­gat­stvo hr­vat­skih gra­đa­na, ukup­no gle­da­no, ras­te. Sta­nje fi­nan­cij­ske imo­vi­ne i obve­za ku­ćans­ta­va u pro­tek­lih je go­di­na da­na oja­ča­lo za više od 16 mi­li­jar­di ku­na. Pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke, na kra­ju ovo­go­diš­njeg ožuj­ka u raz­nim kla­sa­ma fi­nan­cij­ske imo­vi­ne - od ban­kov­ne i mi­ro­vin­ske šted­nje do vlasničkog kapitala (di­oni­ca, udje­la) i osi­gu­ra­nja sek­tor ku­ćans­ta­va imao je više od 415 mi­li­jar- di ku­na ili go­to­vo 16 mlrd. više ne­go go­di­nu da­na ra­ni­je. Is­to­dob­no su im fi­nan­cij­ske obve­ze (uglav­nom po kre­di­ti­ma) sma­nje­ne za mi­li­jar­du ku­na, na 126,5 mi­li­jar­di. U tih je go­di­nu da­na, dak­le, po­zi­ti­van skor sek­to­ra sta­nov­niš­tva po­ve­ćan sa 272 na 288 mi­li­jar­di.

Naj­ve­ćim di­je­lom tom je po­ras­tu pri­do­ni­je­lo dalj­nje aku­mu­li­ra­nje imo­vi­ne u mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma. Uz to, po­ras­lo je i sta­nje tzv. va­lu­te i de­po­zi­ta, i to za če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, kao i vri­jed­nost imo­vi­ne u di­oni­ca­ma od­nos­no vlas­nič­kom ka­pi­ta­lu ko­ja je pot­kraj ožuj­ka do­seg­nu­la 72,8 mi­li­jar­di ili dvi­je mi­li­jar­de više ne­go u is­to vri­je­me la­ni.

Na­rav­no, osim što hr­vat­ski gra­đa­ni više imo­vi­ne ima­ju u ne­kret­ni­na­ma, sta­tis­ti­ka fi­nan­cij­skih ra­ču­na ne da­je od­go­vo­re­na pi­ta­nja dis­tri­bu­ci­je fi­nan­cij­sko g bo­gat­stva ku­ćans­ta­va ni­ti o( ne) ras­po­lo­ži­vost i po­je­di­nih vr­sta fi­nan­cij­ske imo­vi­ne. Ta­ko je ra­zum­lji­vo i da prev­la­da­va­ju­ća per­cep­ci­ja odu­da­ra od sli­ke ko­ju nu­de agre­gi­ra­ne broj­ke.

One, pak, po­ka­zu­ju da je u pro­tek­lih go­di­nu da­na omjer fi­nan­cij­ske imo­vi­ne i fi­nan­cij­skih obve­za ma­lo po­bolj­šan i u sek­to­ru dr­ža­ve, s tim da u nje­zi­nu slu­ča­ju to zna­či sma­nje­nje ne­ga­tiv­nog sko­ra fi­nan­cij­ske imo­vi­ne i obve­za za oko 5 mlrd. ku­na, na 263 mi­li­jar­de.

Is­to­dob­no, ne­ga­tiv­na raz­li­ka fi­nan­cij­ske imo­vi­ne i obve­za u sek­to­ru (ne­fi­nan­cij­skih) po­du­ze­ća u tom je raz­dob­lju po­ve­ća­na za 11 mi­li­jar­di. Ukup­na vri­jed­nost raz­nih kla­sa fi­nan­cij­ske imo­vi­ne ni­je se bit­ni­je pro­mi­je­ni­la, ali su obve­ze po­du­ze­ća ukup­no po­ve­ća­ne. No, pri­tom ni­je ne­važ­no ni to da su po osnovi kre­di­ta obve­ze sma­nje­ne za oko 7 mlrd., a po vlas­nič­kom ka­pi­ta­lu po­ve­ća­ne za 15ak mi­li­jar­di ku­na.

PODUZEĆIMA U GO­DI­NU DA­NA OBVE­ZE PO OSNOVI VLASNIČKOG KAPITALA PORASLE ZA 15 MLRD. KU­NA

FOTOLIA

Obve­ze tvrt­ki po osnovi kre­di­ta ma­nje za 7 mlrd. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.