ZAJEDNIČKA ‘KUHINJA’ ZNANSTVENICI IRB-A RADE ZA ATLANTIC

EU no­vac Atlantic i ins­ti­tut u pos­lu od 19 mil. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Za no­vi ni­sko­ka­lo­rič­ni pro­izvod iz le­pe­ze Ce­de­vi­te 10,8 mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra­no je bes­po­vrat­nih sred­sta­va europ­skih fon­do­va

Atlantic gru­pa i is­tra­ži­vač­ki Ins­ti­tut Ru­đer Bo­ško­vić u pro­jek­tu vri­jed­nom 19 mi­li­ju­na ku­na, za­jed­nič­kim sna­ga­ma ra­zvi­ja­ti na­pi­tak Cedevita Fun­c­ti­onal OTG (‘on the go’). Za no­vi ni­sko­ka­lo­rič­ni pro­izvod iz le­pe­ze Ce­de­vi­te 10,8 mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra­no je bes­po­vrat­nih sred­sta­va europ­skih fon­do­va, a na ra­zvo­ju će ra­di­ti 20 znans­tve­ni­ka. Pred­stav­lja­ju­ći pro­jekt u pros­to­ri­ja­ma Ins­ti­tu­ta, pred­sjed­nik Upra­ve Atlan­ti­ca Emil Te­des­c­hi is­tak­nuo je da je Cedevita “jedna od tri najvažnije marke ko­je se ku­pu­ju i vo­le od Slovenije do Makedonije”.

Po­želj­na prak­sa

“Ono što ovaj is­ko­rak u ra­zvo­ju pro­izvo­da či­ni po­seb­nim je­su su­rad­nja sa struč­nja­ci­ma naj­is­tak­nu­ti­je znans­tve­ne us­ta­no­ve Ins­ti­tu­ta Ru­đer Bo­ško­vić te us­pje­šan pro­jekt pov­la­če­nja bes­po­vrat­nih sred­sta­va iz EU, prak­sa ko­ju bi­smo svi u Hr­vat­skoj že­lje­li vi­dje­ti u ve­ćoj mje­ri”, re­kao je Te­des­c­hi.

Ne­ven­ka Vrač, di­rek­to­ri­ca Odje­la is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja tvrt­ke Cedevita rek­la je da je pro­izvod na­mi­je­njen “on the go” seg­men­tu, gru­pi po­tro­ša­ča ko­ji se hra­ne u po­kre­tu i vo­le tren­di pro­izvo­de. Cedevita Fun­c­ti­onal imat će no­vo pa­ki­ra­nje i čep te ve­ću mo­guć­nost re­cik­la­že, a u od­no­su na ak­tu­al­nu Ce­de­vi­tu i upo­la ma­nje še­će­ra.

Na pro­jek­tu će ru­ka­ve za­su­ka­ti in­ter­dis­ci­pli­nar­ni is­tra­ži­vač­ki tim IRBa i Ce­de­vi­te ko­ji bro­ji 20 znans­tve­ni­ka, ke­mi­ča­ra, mo­le­ku­lar­nih bi­olo­ga i bi­ome­di­ci­na­ra u tri odvo­je­na mo­du­la za ana­li­zu i for­mu­li­ra­nje no­vog pro­izvo­da.

Zna­nost za ino­va­ci­je

“Kroz su­rad­nju s jed­nim od na j pre­poz­nat­lji­vi j ih hr­vat­skih bren­do­va, kao i cje­lo­kup­nom Atlantic gru­pom, na naj­bo­lji na­čin de­mons­tri­ra se zna­čaj pri­mje­ne su­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je i opre­me ko­jom IRB ras­po­la­že, kao i bo­ga­tog zna­nja te struč­nos­ti na­ših znans­tve­ni­ka, na ra­zvo­ju no­vih pro­izvo­da”, po­ru­čio je rav­na­telj IRBa To­me An­ti­čić. Do­dao je da ti­me Ins­ti­tut da­je sna­žan do­pri­nos cje­lo­kup­nom gos­po­dar­skom ra­zvo­ju Hr­vat­ske, a upra­vo je bo­lje po­ve­zi­va­nje s gos­po­dar­stvom je­dan od Ru­đe­ro­vih glav­nih ci­lje­va.

Pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić na pred­stav­lja­nju je rek­la da je pro­jekt pri­mjer do­bre su­rad­nje gos­po­dar­stva i znans­tve­ne za­jed­ni­ce u ra­zvo­ju ino­va­ci­ja. “U od­no­su na cje­lo­kup­no ras­po­lo­ži­va sred­stva za tu na­mje­nu ko­ja iz­no­se 100 mi­li­ju­na eura, do sa­da je do­ne­se­no 15 od­lu­ka o fi­nan­ci­ra­nju. U pri­pre­mi su još če­ti­ri pro­jek­ta što zna­či da od 100 mi­li­ju­na eura oče­ku­jem da će do kra­ja ovog mje­se­ca bi­ti ras­po­di­je­lje­no 260 mi­li­ju­na ku­na”, ka­za­la je Da­lić.

CEDEVITA JE JEDNA OD TRI NAJVAŽNIJE MARKE OD SLOVENIJE DO MAKEDONIJE E. Te­des­c­hi Atlantic gru­pa 19 mi­li­ju­na ku­na vri­je­dan je pro­jekt ra­zvi­ja­nja no­vog na­pit­ka

G. STANZL/PIX

Mi­nis­tri­ca M. Da­lić, rav­na­telj IRB-a T. An­ti­čić i šef Atlan­ti­ca E. Te­des­c­hi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.