Gra­do­vi bez unos­ne imo­vi­ne

GRA­DO­VI ZAMJERAJU I ŠTO SE I DA­LJE OSTAVLJA DOJAM CENTRALIZIRANO STI U UPRAVLJANJU IMOVINOM KO­JA NOSI DOBIT, POPUT TE­RE­NA ZA KAMPOVE ILI GOLF TE­RE­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - nas­ta­vak sa str. 1

Gra­đa­ni, po­se­bi­ce u slu­ča­ju le­ga­li­za­ci­je obje­ka­ta, ne­će zna­ti ko­mu će se obra­ća­ti – gra­du, žu­pa­ni­ji ili nad­lež­nom mi­nis­tar­stvu, upo­zo­ra­va­ju iz Udru­ge gra­do­va, a do­dat­ne na­pe­tos­ti mo­gu nas­ta­ti u slu­ča­ju ako bi gra­do­vi pro­da­va­li tak­ve ne­kret­ni­ne jer svu za­ra­du bi mo­ra­li upla­ti­ti u pro­ra­čun RH.

Za­kon k to­mu ni­je ure­dio ras­po­la­ga­nje za­jed­nič­kim ne­kret­ni­na­ma dr­ža­ve i gra­do­va, pa Udru­ga gra­do­va pred­la­že da se u za­kon une­se odred­ba da zem­lji­štem ko­je se 24. sr­p­nja 1991. na­la­zi­lo unu­tar gra­ni­ca gra­đe­vin­skog po­dru­čja ras­po­la­že grad, a dr­ža­va zem­lji­štem iz­van gra­đe­vin­skog po­dru­čja, kao i da se gra­do­vi­ma vra­ti zem­lji­šte ko­je bi po tom kri­te­ri­ju uš­lo u nji­hov po­sjed, a na ko­je se u me­đu­vre­me­nu uk­nji­ži­la dr­ža­va.

Gra­do­vi zamjeraju i što se i da­lje ostavlja dojam centralizirano sti u upravljanju imovinom ko­ja nosi dobit, poput te­re­na za kampove ili golf te­re­na, dok gra­do­vi ne su­dje­lu­ju ni u upravljanju nji­ma, ni­ti ubi­ra­nju prihoda. Grad Kar­lo­vac pri­mje­ri­ce pred­la­že da se kao po­se­ban oblik ras­po­la­ga­nja imovinom uve­de mo­del nji­ho­vog da­va­nja na pri­vre­me­no ko­ri­šte­nje gra­do­vi­ma. To se pri­je sve­ga od­no­si na ne­kret­ni­ne ko­je ni­su u funk­ci­ji i za ko­je ni­je odre­đe­na na­mje­na, a do­la­zi do de­vas­ta­ci­je i pro­pa­da­nja.

Poslodavci su u ovoj raspravi bili tihi, tek su sa sindikatima, u ti­je­ku jav­ne ras­pra­ve izborili povratak socijalnih partnera u uprav­nom vi­je­ću Cen­tra za res­truk­tu­ri­ra­nje i pro­da­ju, pa će po­nov­no bi­ti u člans­tvu, ali bez pra­va gla­sa. No, osim sin­di­ka­ta i pos­lo­da­va­ca, i gra­do­vi tra­že uklju­če­nost u rad CERPa, a pred­la­žu da uz os­ta­la re­sor­na mi­nis­tar­stva svog pred­stav­ni­ka do­bi­je i Mi­nis­tar­stvo re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i EU fon­do­va.

Ne­do­pus­ti­vo je, upo­zo­ri­li su iz K opri v ni čko kri­že­vač­ke žu­pa­ni­je, da se mi­nis­tru dr­žav­ne imo­vi­ne pre­pus­ti od­lu­ka o do­ni­ra­nju ne­kret­ni­na po­da­ci li­tič­kim stran­ka­ma. Bi­la bi to, sma­tra­ju iz Cen­tra za mi­rov­ne stu­di­je, iz­rav­na po­god­ba par­la­men­tar­nim stran­ka­ma i otva­ra­nje pros­to­ra za po­li­tič­ku tr­go­vi­nu.

Mi­nis­tra Ma­ri­ća se upo­zo­ra­va da uprav­lja­nje imovinom tre­ba raz­li­ko­va­ti od vlas­niš­tva, a u tom kon­tek­s­tu pre­po­ru­ču­je se u za­kon uni­je­ti no­vu prak­su da Vla­da, na pri­jed­log Mi­nis­tar­stva, os­nu­je tr­gov­č­ko druš­tvo, fond ili dru­gi oblik prav­ne oso­be ko­ja bi uprav­lja­la di­je­lom dr­žav­ne imo­vi­ne. Od Ma­ri­ća se oče­ku­je i da u dalj­njem ra­du na za­ko­nu ure­di pi­ta­nje re­gis­tra i in­ter­ne evi­den­ci­je dr­žav­ne imo­vi­ne. To se u da­naš­nje do­ba sma­tra ne­pri­hvat­lji­vim, te su pri­jed­lo­zi da se pos­to­je­ći re­gis­tar po­pra­vi ta­ko da po- bu­du pre­gled­ni, te da ga se ažu­ri­ra­na dnev­noj ba­zi, a da svi po­da­ci o imo­vi­ni i nje­zi­nom ko­ri­šte­nju, za­kup­ci­ma i slič­no bu­du jav­no dos­tup­ni.

Me­đu pris­ti­glim zah­tje­vi­ma mi­nis­tru ima i onih po­ne­što oso­bi­tih poput ini­ci­ja­ti­ve puč­ke pra­vo bra­ni­te­lji­ce da se di­oni­ce dr­žav­nih tvrt­ki do­di­je­le i bor­ci­ma NOBa ili Sin­di­ka­ta me­ta­la­ca Hr­vat­ske ko­ji uz za­dr­ža­va­nje mo­guć­nos­ti ko­ri­šte­nja ESOP pro­gra­ma tra­že i da im se omo­gu­ći i stje­ca­nje i 100 pos­tot­nog vlas­niš­tva tvrt­ki.

No­vi za­kon ina­če će ići u re­do­vi­tu sa­bor­sku pro­ce­du­ru, a mi­nis­tar Ma­rić oče­ku­je da će bi­ti pu­šte­nu ras­pra­vu po­lo­vi­com ruj­na. Za ko­nje ina­če pre­ma vla­di­nom ho­do­gra­mu tre­bao bi­ti usvo­jen do kon­ca lip­nja.

POSLODAVCI SU U OVOJ RASPRAVI BILI

TIHI, TEK SU SA SINDIKATIMA IZBORILI POVRATAK SOCIJALNIH PARTNERA U UPRAVNO VIJEĆE CERP-A

GORAN STANZL/

Želj­ko Turk, pred­sjed­nik Udru­ge gra­do­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.