Te­čaj pao is­pod 7,4 ku­ne za euro

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Do­ma­ća

va­lu­ta ju­čer je oja­ča­la pre­ma svim važ­ni­jim svjet­skim va­lu­ta­ma na te­čaj­ni­ci Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke. Pre­ma euru ku­na je oja­ča­la 0,13 pos­to po pr­vi pu­ta u mje­sec da­na spus­tiv­ši se is­pod razine 7,4 ku­ne, na 7,396872 ku­ne za euro. Naj­ve­ći skok od 1,18 pos­to ku­na je za­bi­lje­ži­la pre­ma bri­tan­skoj fun­ti, na 8,354272 ku­na za fun­tu, a po­tom za 0,94 pos­to pre­ma do­la­ru na 6,404218 ku­na za do­lar.

HNB pom­no pra­ti te­čaj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.