Pe­ti­na te­ret­nja­ka u Hr­vat­skoj sta­ri­ja od de­set­lje­ća

Do­ma­će ka­mi­on­ske flo­te Za pro­sje­kom EU više za­os­ta­je­mo kad je po­sri­je­di udjel vo­zi­la mla­đih od pet go­di­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ne­što ma­nje od 60 pos­to ces­tov­nog te­ret­nog tr­ži­šta u EU sas­to­ji se od vo­zi­la sta­ri­jih od pet go­di­na, dalj­njih 26 pos­to je iz­me­đu 6 i 9 go­di­na sta­ros­ti, dok ih je 15 pos­to sta­ro više od 10 go­di­na, po­ka­zu­ju po­da­ci Eu­ros­ta­ta. Hr­vat­sko gos­po­dar­stvo sta­roš­ću je te­ret­no­ga voz­nog par­ka is­pod europ­skog pro­sje­ka, ali kad su po­sri­je­di te­ret­nja­ci sta­ri­ji od de­set go­di­na, lo­ši­je od Hr­vat­ske, u ko­joj je tak­vih ne­što ma­nje od pe­ti­ne, sto­ji niz ze­ma­lja EU: Špa­njol­ska, Por­tu­gal, Polj­ska, Če­ška, Ru­munj­ska, Ci­par te Bu­gar­ska i Grč­ka ko­ja je s čak 60 pos­to te­ret­nja­ka do­bi 10+ u ces­tov­nom pro­me­tu europ­ski re­kor­der.

U se­dam naj­ra­zvi­je­ni­jih dr­ža­va čla­ni­ca vo­zi­la sta­ri­ja od 5 go­di­na či­ne naj­ma­nje dvi­je tre­ći­ne ukup­nog ces­tov­nog pri­je­vo­za te­re­ta. Naj­mla­đa je te­ret­na ces­tov­na flo­ta u Nje­mač­koj, s čak 83% te­ret­nih vo­zi­la mla­đih od pet go­di­na, a sli­je­de je Luk­sem­burg, Fran­cu­ska i Šved­ska.

Dok re­la­tiv­no so­lid­no Hr­vat­ska sto­ji s udje­lom te­ret­nja­ka sta­rih više od 10 go­di­na, s flo­tom mla­đom od pet go­di­na si­tu­aci­ja je znat­no sla­bi­ja. Tak­vi te­ret­nja­ci u nas či­ne 38 pos­to i ma­nje ih je sa­mo u Bu­gar­skj, Ci­pru i Grč­koj.

DA­VOR VIŠNJIĆ/

Ka­mi­ona sta­rih do pet go­di­na u nas je 38 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.