ELEN I U OTOČCU, U ZEMLJI 46 PUNIONICA ZA E-AUTE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

HEP je pos­ta­vio pr­vu ELEN pu­ni­oni­cu za evo­zi­la u Otočcu, pa se nji­hov uku­pan broj po­peo na 46. Na ovoj u Otočcu si­mul­ta­no se mo­gu pu­ni­ti dva vo­zi­la, uz vri­je­me pu­nje­nja od jed­nog do če­ti­ri sa­ta. Uz su­fi­nan­ci­ra­nje iz EUa HEP pri­pre­ma otva­ra­nje br­zih punionica na auto­ces­ta­ma ko­ri­do­ra TENT.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.