‘Sr­bi­ja kao Si­li­cij­ska do­li­na Eu­ro­pe’

Vu­či­ćev ro­ad­show Šef dr­ža­ve u SAD na sku­pu 200-njak kom­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Us­lu­ga za pri­je­voz put­ni­ka Uber, pro­izvo­đač pol j o me­ha­ni­za­ci­je John De­ere, elek­tro­div Bec­h­tel... ne­ke su od ve­li­kih ame­rič­kih kom­pa­ni­ja za­in­te­re­si­ra­ne za ula­zak na tr­ži­šte Sr­bi­je i ula­ga­nje u in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te, tu­ri­zam, no­ve pos­lo­ve... Ču­lo se to na sku­pu pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća u Wa­shin­g­to­nu, gdje se sr­p­ska de­le­ga­ci­ja u Pos­lov­nom sa­vje­tu za me­đu­na­rod­no ra­zu­mi­je­va­nje naš­la s pred­stav­ni­ci­ma 200ak tvrt­ki (bili su i Co­caCo­la, Bec­h­tel, Mo­to­ro­la, Fre­eport...) i iz­vi­jes­ti­la ih o mo­guć­nos­ti­ma ra­zvi­ja­nja biz­ni­sa i pro­ve­de­nim eko­nom­skim re­for­ma­ma. Po­li­ti­ka pre­no­si Vu­či­će­ve ri­je­či da je Sr­bi­ja po­s­ljed­njih go­di­na po­bolj­ša­la pos­lov­nu kli­mu, da se snaž­no ra­zvi­ja put­na in­fras­truk­tu­ra i zem­lja je po­li­tič­ka sta­bil­na, što je i po­ti­caj za inves­ti­to­re. Vu­čić je uime Vla­de bio i na pot­pi­si­va­nju me­mo­ran­du­ma s IT kom­pa­ni­jom Cis­co, u ve­zi ra­zvi­ja­nja di­gi­tal­ne eko­no­mi­je, po­ti­ca­nja ino­va­ci­ja i ubr­za­nja kon­ku­rent­nos­ti. Cilj je Vu­či­će­va ame­rič­kog ‘ro­ad­showa’, ka­ko je re­če­no, po­tak­nu­ti ino­zem­nim ula­ga­nji­ma do­ma­ću in­dus­tri­ju i po­ve­ća­ti rob­nu raz­mje­nu SA­Da i Sr­bi­je, ko­ja je u 2016. bi­la 574,5 mi­li­ju­na do­la­ra. Su­sre­ti s kom­pa­ni­ja­ma oci­je­nje­ni su us­pješ­ni­ma, pa je is­tak­nu­to i da Sr­bi­ja i Be­ograd mo­gu pos­ta­ti Si­li­cij­ska do­li­na Eu­ro­pe.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.