U 2017. IZ SMEDEREVA 2

MI­LI­JU­NA TONA ČELIKA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Že­lje­za­ra Sme­de­re­vo ove će go­di­ne pro­izves­ti dva mi­li­ju­na tona čelika i od to­ga pri­ho­do­va­ti oko 800 mi­li­ju­na do­la­ra, a da vi­jest bu­de bo­lja, tvrtka ko­ja je od la­ni u vlas­niš­tvu ki­ne­kog Hes­te­ela, imat će i i za­ra­du od 20 mi­li­ju­na eura, pre­no­si RTS iz­ja­ve Ta­nju­gu pred­sjed­ni­ka ki­ne­ske gru­pa­ci­je Ju Jon­ga, ko­ji je obi­šao če­li­ča­nu. “Po­ve­ća­na je efi­kas­nost, radnici su op­ti­mis­tič­ni, ci­lje­vi su da Hes­te­el ove go­di­ne u že­lje­za­ru ulo­ži 120 mi­li­ju­na eura ka­ko bi os­tva­ri­la pla­ni­ra­nu pro­izvod­nju i pla­ni­ra­ne pri­ho­de, te po­ve­ća i za­poš­lja­va­nje, a na­da­mo se da će on­da i pro­fit bi­ti ve­ći od 20 mi­li­ju­na eura”, is­tak­nuo je Jong.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.