VE­ĆI GU­BI­TAK ERICSSONA, PRODAJA PALA 8 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pro­izvo­đač te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske opre­me Eric­sson u dru­gom ovo­go­diš­njem tro­mje­se­čju za­bi­lje­žio je ve­ći gu­bi­tak od oče­ki­va­nog te sma­njio prog­no­ze za tr­ži­šte mo­bil­ne in­fras­truk­tu­re, su­očiv­ši se s no­vim udar­cem u tre­nut­ku dok po­ku­ša­va po­vra­ti­ti pro­fi­ta­bil­nost. Pre­ma pos­lov­nom iz­vješ­ću, objav­lje­nom u uto­rak, ope­ra­tiv­ni gu­bi­tak u dru­gom tro­mje­se­čju iz­no­sio je 1,2 mi­li­jar­di šved­skih kru­na ili 145,3 mi­li­ju­na do­la­ra, u us­po­red­bi s 2,8 mi­li­jar­di kru­na do­bi­ti go­di­nu da­na ra­ni­je. Ti­me je nad­ma­še­na pro­sječ­na prog­no­za gu­bit­ka za 244 mi­li­ju­na kru­na, u an­ke­ti ko­ju je Reuters pro­veo s ana­li­ti­ča­ri­ma. Pri­ho­di od prodaje Ericssona iz­no­si­li su 49,9 mi­li­jar­di kru­na, što je osam pos­to ma­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.