IZ ZAPALJIVOG TELEFONA 157 TONA RI­JET­KIH METALA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Juž­no­ko­rej­ski elek­tro­nič­ki div Sam­sung u uto­rak je pri­op­ćio ka­ko na­mje­ra­va iz­va­di­ti 157 tona metala iz po­vu­če­nih pa­met­nih telefona Ga­laxy No­te 7 ko­ji su u ruj­nu proš­le go­di­ne ima­li pro­ble­ma sa za­pa­lje­njem ba­te­ri­je. Na taj na­čin Sam­sung že­li sma­nji­ti utje­caj na oko­liš. Kao re­zerv­ne di­je­lo­ve is­ko­ris­tit će se kom­po­nen­te poput mo­du­la ka­me­re, pro­ce­so­ra i zas­lo­na, a od kom­po­net­ni ko­je se ne­će is­ko­ris­ti­ti re­cik­li­rat će se ri­jet­ki me­ta­li poput zla­ta, sre­bra, ko­bal­ta te ba­kra. Sam­sung je pri­je opo­zi­va pro­dao više od tri mi­li­ju­na ko­ma­da No­tea 7.

Ma­nje za­ga­đe­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.