Je glo­bal­ni trend

Financiran pre­ko crowd­fun­din­ga, od­nos­no grup­nog fi­nan­ci­ra­nja

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI -

do­la­ra. Wexler po­jaš­nja­va da to uno­si di­na­mi­ku na tr­ži­šte, jer spu­šta ba­ri­je­ru ma­njim inves­ti­to­ri­ma da uđu u financiranje ovak­vih pro­je­ka­ta. Umjes­to, ne­ko­li­ko mi­li­ju­na do­la­ra ta se ba­ri­je­ra spu­šta na ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća do­la­ra.

“Pri­ča je ipak mno­go ši­ra, jer u di­na­mič­nom no­vom svi­je­tu ne­kret­ni­na ima­te ve­ću po­tre­bu za vi­zu­ali­za­ci­jom i kva­li­tet­ni­jim uprav­lja­njem pros­to­rom, a to stva­ra po­tre­bu za no­vim rje­še­nji­ma i star­tu­pi­ma u po­dru­čju ar­c­hi­tec­ha, od­nos­no no­vim ar­hi­tek­ton­sko­teh­no­lo­škim tvrt­ka­ma”, ka­že Wexler. Na­vo­di da se i sa­ma ba­vi tom ide­jom, jer su­dje­lu­je u jed­nom ti­mu ko­ji za NASAu ra­di na stva­ra­nju no­vih ma­te­ri­ja­la ko­ji će omo­gu­ći­ti 3D prin­ta­nje gra­đe­vi­na na Mje­se­cu. Hva­li se da su us­pje­li ra­zvi­ti je­dan vrlo čvrst kom­po­zit­ni ma­te­ri­jal, te je tim u ko­jem su­dje­lu­je, ušao u uži iz­bor za idu­ći krug NASAi­nog na­tje­ča­ja.

“Uz stva­ra­nje no­vim ma­te­ri­ja­la ko­ji će omo­gu­ći­ti 3D prin­ta­nje gra­đe­vi­na, za stva­ra­nje no­vih, pa­met­nih gra­do­va bit će nam nuž­ne teh­no­lo­gi­je poput vir­tu­al­ne stvar­nos­ti da bi jed­nos­tav­no mo­gli vi­zu­ali­zi­ra­ti i mo­de­li­ra­ti bu­du­će ur­ba­ne pros­to­re. Jed­na­ko ta­ko tre­bat će nam teh­no­lo­gi­je ko­je će skup­lja­ti po­dat­ke o tom no­vom oko­li­šu te rje­še­nja ko­ja će nam omo­gu­ći­ti da ra­di­mo s tim po­da­ci­ma, što su sve pri­li­ke za star­tu­pe”, ka­že Wexler.

Na­vo­di da se gra­đe­vi­nar­stvo tre­nut­no pro­ma­tra kao ne­što sta­tič­no i traj­no. No, is­ti­če, da su Ki­ne­zi u po­s­ljed­njih go­di­nu­dvi­je po­ka­za­li da već pos­to­je teh­no­lo­gi­je ko­je omo­gu­ću­ju 3D prin­ta­nje ku­ća na do­sad ne­za­mis­liv na­čin. Ki­ne­ska tvrtka Hu­aShang Ten­da us­pje­la je ta­ko 3D is­prin­ta­ti jed­no­kat­ni­cu ko­ja mo­že iz­dr­ža­ti po­tres mag­ni­tu­de 8 stup­nje­va po Ric­h­te­ru.

Pros­tor kre­ativ­nos­ti

Us­to, pri­li­kom prin­ta­nja zi­do­va od­mah se prin­ta­ju i sve ci­je­vi pa ih ni­je po­treb­no nak­nad­no pos­tav­lja­ti. Tre­nut­no za taj po­sao tre­ba 45 da­na. No, Ki­ne­zi su la­ni po­ka­za­li da ima­ju teh­no­lo­gi­ju 3D prin­ta­nja zi­do­va ko­ja omo­gu­ću­je da se u ro­ku od 24 sa­ta iz­gra­di de­set 3D prin­ta­nih i pot­pu­no funk­ci­onal­nih do­mo­va.

“Zna­či već ima­mo teh­no­lo­gi­je ko­je omo­gu­ću­ju i br­zu i si­gur­nu grad­nju, a če­kaj­te sa­mo kad se to­ga do­hva­te umjet­ni­ci i ar­hi­tek­ti”, sa smi­je­škom ka­že Waxler. Ar­hi­tek­tu­ra ko­ju da­nas vi­di­mo, po­jaš­nja­va, zbog cijene čes­to je pri­si­lje­na na kom­pro­mis. No, 3D prin­ta­nje će po­jef­ti­ni­ti grad­nju do te mje­re da će omo­gu­ći­ti pot­pu­no no­ve ur­ba­ne vi­zu­re.

“Kad crowd­fun­din­gu, VRu, big da­ti i 3D prin­ta­nju do­dao još ro­bo­te on­da će re­vo­lu­ci­ja ko­ja sa­da sti­že u gra­đe­vi­nar­stvo do­se­ći svoj pu­ni po­ten­ci­jal. Ne­ma smis­la da lju­di pre­no­se ci­gle ili da rade vrlo opas­ne pos­lo­ve na grad­nji ne­bo­de­ra i dru­gih gra­đe­vi­na, ako to mo­gu na­pra­vi­ti stro­je­vi. Ako u Ru­an­di već da­nas dro­no­vi mo­gu sa­mos­tal­no dos­tav­lja­ti li­je­ko­ve ne­ma raz­lo­ga da u bu­duć­nos­ti ne pos­ta­nu jed­na­ko važ­ni u gra­đe­vi­nar­stvu, a ti­me i u ne­kom no­vom, pa­met­ni­jem pris­tu­pu ra­zvo­ju gra­do­va bu­duć­nos­ti”, za­klju­ču­je Wexler.

He­len Wexler, di­rek­to­ri­ca Jnext-a, pre­ma For­tu­neu jedna je od 30 naj­u­tje­caj­ni­jih lju­di u Iz­ra­elu mla­đih od 30 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.