Mo­bi­te­lom će­mo na­ru­či­va­ti ro­bot­ske tak­si­je ko­ji će naj­br­že sti­za­ti do ci­lja

Po­ve­za­na vož­nja Olak­šat će pro­tok pro­me­ta u gra­do­vi­ma i po­bolj­ša­ti si­gur­nost na ces­ti

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Bos­ch će u su­rad­nji s Da­imle­rom već po­čet­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća na grad­ske uli­ce ši­rom svi­je­ta do­ves­ti auto­mo­bi­le bez vo­za­ča

Ur­ba­ni pri­je­voz ne ta­ko da­le­ke bu­duć­nos­ti po­dra­zu­mi­je­va po­ve­za­nu i auto­ma­ti­zi­ra­nu vož­nju ko­jom će se kod vo­za­ča sma­nji­ti ra­zi­na stre­sa, a sa­mim ti­me i šan­se za auto­mo­bil­ske ne­sre­će, po­ru­ču­ju iz vo­de­ćeg svjet­skog dobavljača teh­no­lo­gi­ja i us­lu­ga Bos­c­ha. “Što više lju­di ži­vi u gra­do­vi­ma, to je važ­ni­je da pu­to­va­nje od toč­ke A do toč­ke B bu­de ugod­no is­kus­tvo. Uvo­đe­njem ne­pri­mjet­ne po­ve­zi­vos­ti u pa­met­nim gra­do­vi­ma, Bos­ch mo­že to­me da­ti zna­ča­jan do­pri­nos”, na­gla­sio je član Bos­c­he­va uprav­nog od­bo­ra Rolf Bu­lan­der.

Pri­mjer tak­ve us­lu­ge Bos­c­hev je ser­vis za elek­trič­ne sku­te­re Co­up u sklo­pu ko­jeg ko­ris­ni­ci pu­tem apli­ka­ci­je mo­gu re­zer­vi­ra­ti sku­ter i nji­me se odves­ti do svo­jeg ko­nač­nog odre­di­šta, a ta­mo ga on­da i par­ki­ra­ti. Na­kon što je u Ber­li­nu br­zo pre­ras­tao u us­pje­šan pro­jekt, Co­up bi se od sr­p­nja ove go­di­ne tre­bao na­ći i u Pa­ri­zu ko­ji će ti­me pos­ta­ti još je­dan europ­ski grad ko­ji nu­di ne sa­mo za­ba­van, već i eko­lo­ški pri­hvat­ljiv na­čin za pu­to­va­nje. Co­up je sa­mo jedna svi­je­tla toč­ka iz ni­za ino­va­ci­ja Bos­c­he­va naj­ve­ćeg pos­lov­nog po­dru­čja, sek­to­ra Mo­bi­lity So­lu­ti­ons gdje se sus­tav­no ra­di na po­ve­ća­nju učin­ko­vi­tos­ti mo­bil­nos­ti, kon­kret­no auto­ma­ti­za­ci­ji, elek­tri­fi­ka­ci­ji i po­ve­zi­vos­ti.

Uvi­jek dos­tup­ni raz­li­či­ti na­či­ni pri­je­vo­za, ko­ji se pri to­me mo­gu na­ru­či­ti i pla­ti­ti s po­mo­ću pa­met­nog telefona pos­tat će va­žan ele­ment u bu­du­ćoj mul­ti­mo­dal­noj ur­ba­noj mo­bil­nos­ti, s či­me se sla­že i Bu­lan­der. “Mo­bil­nost bez stre­sa bit će od naj­ve­će važ­nos­ti za lju­de ko­ji ži­ve u mo­der­nim me­tro­po­la­ma”, ka­zao je.

Bez gu­žvi i stre­sa

Sto­ga nji­ho­va ver­zi­ja bu­duć­nos­ti iz­gle­da upra­vo ta­ko pri­li­kom ra­no­ju­tar­njeg od­la­ska na po­sao u 2025. go­di­ni lju­di više ne ula­ze u vlas­ti­te auto­mo­bi­le ni­ti tr­če da stig­nu na pod­zem­nu že­ljez­ni­cu, već mo­gu na­ru­či­ti ro­bot­ski tak­si ko­ji će ih go­to­vo ne­čuj­no pro­ves­ti uli­ca­ma i do nji­ho­vog ure­da i to bez stres­nih zas­to­ja i če­ka­nja na se­ma­fo­ri­ma. Na pu­tu do pos­la mo­gu br­zo pro­vje­ri­ti ru­tu na svo­jem pa­met­nom te­le­fo­nu i s po­mo­ću apli­ka­ci­je re­zer­vi­ra­ti elek­trič­ni sku­ter ko­ji će ih pre­ves­ti onih po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko me­ta­ra od tak­si­ja do ure­da. Ta­ko Bos­ch ove go­di­ne po­kre­će is­pit­nu fa­zu is­tra­ži­vač­kog pro­jek­ta mo­veBW, plat­for­me mo­bil­nos­ti ko­ja se slu­ži po­da­ci­ma u stvar­nom vre­me­nu te pro­na­la­zi naj­br­ži put kroz grad. Pred­nost apli­ka­ci­je je što će put­ni­ci do odre­di­šta sti­ći na učin­ko­vi­ti­ji na­čin, a gra­do­vi će moći uprav­lja­ti gus­to­ćom pro­me­ta, dok će pru­ža­te­lji mo­bil­nos­ti moći kva­li­tet­ni­je is­ko­ris­ti­ti ka­pa­ci­tet u vr­sta­ma pri­je­vo­za ko­je nu­de.

I ne sa­mo to, već bi i stva­ri ko­je su do ne­dav­no pri­pa­da­le sfe­ri znans­tve­ne fan­tas­ti­ke usko­ro mo­gle pos­ta­ti sva­kod­nev­nom po­ja­vom. Na­ime, Bos­ch će u su­rad­nji s Da­imle­rom već po­čet­kom slje­de­ćeg de­set­lje­ća na grad­ske uli­ce do­ves­ti pot­pu­no auto­ma­ti­zi­ra­ne auto­mo­bi­le bez vo­za­ča. Na­ve­de­no će olak­ša­ti pro­tok pro­me­ta u gra­do­vi­ma i po­bolj­ša­ti si­gur­nost na ces­ti, a ko­ris­ni­ci će na pa­met­nom te­le­fo­nu moći na­ru­či­ti za­jed­nič­ki auto­mo­bil ili ro­bot­ski tak­si.

Do­mi­na­ci­ja elek­trič­nih vo­zi­la

“Po­ja­va auto­nom­nih vo­zi­la u ur­ba­nom pro­me­tu iz te­me­lja će pro­mi­je­ni­ti na­čin na ko­ji po­ima­mo vož­nju”, ko­men­ti­rao je Bu­lan­der.

Uz to Bos­ch s Da­imle­rom su­ra­đu­je i na po­kre­ta­nju sus­ta­va za uprav­lja­nje par­ki­ra­li­štem ko­ji će pris­tup­ni­ku jav­lja­ti je li odre­đe­no par­kir­no mjes­to za­uze­to, dok će se uz po­moć tih po­da­ta­ka iz­ra­đi­va­ti par­kir­na kar­ta u stvar­nom vre­me­nu ko­ja će bi­ti dos­tup­na pu­tem apli­ka­ci­je. Na­da­lje, apli­ka­ci­jom za pu­nje­nje po­ka­zi­vat će se sva obliž­nja mjes­ta za pu­nje­nje elek­trič­nih auto­mo­bi­la ko­ja je mo­gu­će pro­na­ći na in­ter­ne­tu, zbog če­ga je pu­nje­nje ba­te­ri­ja vo­zi­la pu­no jed­nos­tav­ni­je. Za Bu­lan­de­ra put do gra­do­va bez emi­si­ja ni­je pi­ta­nje ko­je zah­ti­je­va rje­še­nje sa sa­mo jed­nom op­ci­jom. “I mo­der­ni mo­to­ri s unu­traš­njim sa­go­ri­je­va­njem i elek­tro­mo­bil­nost dio su rje­še­nja ka­da je ri­ječ o po­bolj­ša­va­nju kva­li­te­te zra­ka u gra­do­vi­ma. Emi­si­je iz no­vih mo­to­ra s unu­traš­njim sa­go­ri­je­va­njem si­gur­no će bi­ti unu­tar ut­vr­đe­nih gra­ni­ca. Is­to­vre­me­no, elek­tro­mo­bil­nost pre­uzi­ma ve­ću ulo­gu u ulaz­nom seg­men­tu za ko­ris­ni­ke”, po­jas­nio je. La­ga­na elek­trič­na vo­zi­la pos­ta­ju sve po­pu­lar­ni­ji oblik pri­je­vo­za, oso­bi­to u azij­skim me­tro­po­la­ma u ko­ji­ma pri­je­ti ri­zik od pro­met­nog zas­to­ja. Zbog to­ga će nji­ho­vo tr­ži­šte i da­lje ras­ti ti­je­kom slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na. Pro­cje­nju­je se da će do 2020. bi­ti pro­izve­de­no oko 100 mi­li­ju­na tak­vih vo­zi­la di­ljem svi­je­ta, a sve više njih i u Eu­ro­pi.

Bos­ch po­kre­će is­pit­nu fa­zu is­tra­ži­vač­kog pro­jek­ta mo­veBW, plat­for­me mo­bil­nos­ti ko­ja će kom­bi­ni­ra­ti raz­li­či­te vr­ste pri­je­vo­za

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.