Te­ku­ći i ži­ro­ra­ču­ni u Za­bi se sa­da mo­gu otvo­ri­ti i sel­fi­jem

Teh­no­lo­gi­ja u fi­nan­ci­ja­ma Banka se že­li ja­če an­ga­ži­ra­ti oko mla­đih klijenata

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - DARKO BIČAK

U Za­gre­bač­koj ban­ci is­ti­ču da se ra­di o mo­de­lu ko­ji za­do­vo­lja­va sve prav­ne i si­gur­nos­ne stan­dar­de

Teh­no­lo­gi­ja za­uzi­ma sve više mjes­ta u druš­tvu, pa ta­ko i u fi­nan­ci­ja­ma, a naj­no­vi­ji pri­mjer je Za­gre­bač­ka banka ko­ja je ju­čer pred­sta­vi­la mo­guć­nost otva­ra­nja te­ku­ćeg ra­ču­na pu­tem sel­fi­ja. Na­ime, ka­ko je po­jas­ni­la Di­ja­na Hras­to­vić, čla­ni­ca Upra­ve Za­be, račun se ugo­va­ra pre­ko mo­bi­te­la, a sve što je ko­ris­ni­ci­ma po­treb­no je pa­met­ni te­le­fon te osob­na is­kaz­ni­ca.

An­dro­id i iOS

Nje­zin kolega Lu­ka To­ma­še­vić, vo­di­telj ka­na­la prodaje, is­ti­če da pro­ces po­či­nje pre­uzi­ma­njem mza­ba apli­ka­ci­je iz tr­go­vi­na App Sto­re ili Go­ogle Play, ovis­no o ope­ra­tiv­nom sus­ta­vu mo­bil­nog ure­đa­ja. “Na­kon to­ga je unu­tar apli­ka­ci­je po­treb­no ske­ni­ra­ti osob­nu is­kaz­ni­cu, na­pra­vi­ti po­pu­lar­ni sel­fie te oda­bra­ti vr­stu ra­ču­na kun­ski te­ku­ći ili kun­ski ži­ro­ra­čun. Pro­ces je za­vr­šen u tek ne­ko­li­ko ko­ra­ka, a sa­ma pro­ce­du­ra jam­či pot­pu­nu si­gur­nost te za­do­vo­lja­va­nje svih za­ko­no­dav­nih kriterija”, ka­zao je To­ma­še­vić. Di­ja­na Hras­to­vić is­ti­če da za otva­ra­nje ra­ču­na pos­to­je ne­iz­bjež­ne za­kon­ske pro­ce­du­re ko­je po­ne­kad tra­ju, a zbog užur­ba­nog na­či­na ži­vo­ta sve više lju­di ne­ma vre­me­na če­ka- ti u re­du. U Za­bi su uvje­re­ni da će se ovaj no­vi­tet po­seb­no svi­dje­ti njihovim mla­đim kli­jen­ti­ma ko­ji uglav­nom za­zi­ru od stan­dard­ne bi­ro­krat­ske pro­ce­du­re kak­vu po­dra­zu­mi­je­va kla­sič­no otva­ra­nje ra­ču­na.

Otva­ra­njem ra­ču­na pu­tem sel­fi­ja auto­mat­ski se ak­ti­vi­ra i mo­bil­no ban­kar­stvo (mza­ba), či­me ko­ris­nik lak­še mo­že pra­ti­ti sta­nje i pro­me­te svo­jih ra­ču­na te obav­lja­ti pla­ća­nja.

Po­la mi­li­ju­na korisnika

“Otva­ra­njem ra­ču­na pu­tem mo­bi­te­la no­vi kli­jen­ti pos­tat će di­je­lom Za­ba obi­te­lji ko­ju či­ni više od 300.000 mza­ba korisnika te po­la mi­li­ju­na eza­ba korisnika. S ob­zi­rom na ta­ko ve­li­ki broj klijenata, kon­ti­nu­ira­no ra­di­mo na to­me da na­še us­lu­ge pra­te teh­no­lo­ške tren­do­ve i za­to je di­gi­ta­li­za­ci­ja pos­lo­va­nja jedna od na­ših pri­mar­nih za­da­ća“, za­klju­či­la je Hras­to­vić. Otva­ra­njem ra­ču­na na ovaj na­čin kli­jen­ti Za­be do­bi­va­ju šest mje­se­ci bes­plat­nog ko­ri­šte­nja mo­bil­nog ban­kar­stva, a ako že­le su­dje­lo­va­ti u po­nu­đe­nim pro­mo­tiv­nim ak­tiv­nos­ti­ma Ban­ke, gra­tis raz­dob­lje mo­že se pro­du­ži­ti i na go­di­nu da­na.

300 ti­su­ća korisnika mo­bil­nog ban­kar­stva ima tre­nut­no Za­gre­bač­ka banka

Pro­ces otva­ra­nja ra­ču­na za­vr­šen je u ne­ko­li­ko ko­ra­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.