I Ci­ti­gro­up se­li iz Lon­do­na u Fran­k­furt

No­vo sje­di­šte Nje­mač­ki fi­nan­cij­ski cen­tar po­bjed­nik utr­ke za ban­ke ko­je se­le zbog Brexi­ta

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ame­rič­ka banka Ci­ti­gro­up posljednja je me­đu glo­bal­nim ban­kar­skim di­vo­vi­ma ko­ji su se od­lu­či­li smjes­ti­ti u Fran­k­fur­tu zbog iz­la­ska Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz člans­tva u Eu­rop­skoj uni­ji. Pre­ma tvrd­nja­ma dva upu­će­na iz­vo­ra Re­uter­sa, banka je oda­bra­la nje­mač­ki fi­nan­cij­ski cen­tar za svo­je bu­du­će europ­sko sje­di­šte.

Ci­ti je već ra­ni­je pri­op­ćio ka­ko raz­ma­tra Fran­k­furt za pre­se­lje­nje svo­jeg lon­dos­n­kog pos­lo­va­nja s tr­go­vi­nom vri­jed­nos­ni­ca­ma. Se­lid­ba bi nje­mač­kom gos­po­dar­stvu tre­ba­la do­ni­je­ti i “ne­ko­li­ko sto­ti­na” radnih mjes­ta. Pre­ma tvrd­nja­ma Blo­om­ber­ga, u Fran­k­fur­tu će Ci­ti otvo­ri­ti iz­me­đu 150 i 250 no­vih radnih mjes­ta. Naj­vje­ro­jat­ni­je je da će u no­vom sje­di­štu dio za­pos­le­ni­ka bi­ti pre­se­ljen iz Lon­do­na, a dio će bi­ti za­pos­len me­đu lo­kal­nom rad­nom sna­gom.

Pre­ma tvrd­nja­ma Ji­ma Cowle­sa, Ci­ti­je­va di­rek­to­ra za Eu­ro­pu, pri­li­kom tra­že­nja no­ve lo­ka­ci­je banka je - osim Nje­mač­ke raz­ma­tra­la i Ir­sku, Špa­njol­sku, Ita­li­ju, Fran­cu­sku i Ni­zo­zem­sku. Fran­k­furt ta­ko sve više iz­la­zi kao po­bjed- nik utr­ke za ban­ke iz Lon­do­na ko­je od­la­ze jer se pri­bo­ja­va­ju da će Bri­ta­ni­ja iz­gu­bi­ti pris­tup je­dins­tve­nom europ­skom tr­ži­štu.

Po­s­ljed­njih tje­da­na Fran­k­furt su za svo­ju no­vu europ­sku ba­zu iz­a­bra­li bri­tan­ski Stan­dard Char­te­red te ja­pan­ske ban­ke No­mu­ra, Su­mi­to­mo Mit­sui i Da­iwa Se­cu­ri­ti­es Gro­up. Se­lid­bu pla­ni­ra­ju i De­ut­s­c­he Bank, Bank of Ame­ri­ca, Bar­clays i BNP Pa­ri­bas. Udru­ga stra­nih ba­na­ka u Nje­mač­koj oče­ku­je zbog Brexi­ta iz­me­đu 3000 i 5000 no­vih radnih mjes­ta u Fran­k­fur­tu.

Ame­rič­ka banka otvo­rit će do 250 no­vih radnih mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.