S 246 MI­LI­JU­NA DO­LA­RA

BNP PA­RI­BAS KAŽNJEN

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ame­rič­ka sre­diš­nja banka Fed kaz­ni­la je fran­cu­sku ban­ku BNP Pa­ri­bas s 246 mi­li­ju­na do­la­ra, što je naj­no­vi­ji slu­čaj u skan­da­lu s va­lut­nim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma, ko­ji je do­sad do­veo do mi­li­jar­di do­la­ra kaz­ni na obje stra­ne Atlan­ti­ka. Biv­ši tr­go­vac BNP Pa­ri­ba­sa Ja­son Katz u si­ječ­nju je priz­nao kriv­nju, kao pr­va oso­ba ko­ja je to uči­ni­la, za kr­še­nje ame­rič­kih za­ko­na o tržišnom na­tje­ca­nju i ma­ni­pu­la­ci­ju te­ča­je­vi­ma va­lu­ta. Tro­ji­ca biv­ših tr­go­va­ca iz Lon­do­na u po­ne­dje­ljak su se iz­jas­ni­li da ni­su kri­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.