Spu­šta­nje na ži­ci u po­nor br­zi­nom od 120 km/h

Dvo­je pos­lov­nih lju­di, di­rek­to­ri­ca Ve­čer­nja­ka An­drea Bo­ro­šić i kon­zul­tant Da­rio Pe­ri­škić, no­vom Maz­dom CX-5 otiš­li su se opus­ti­ti u no­vi naj­du­ži zi­pli­ne u Eu­ro­pi ‘Pa­zi me­do’ na Pli­tvi­ca­ma

Poslovni Dnevnik - - SADRŽAJ OMOGUĆILA MAZDA -

Da­le­ko od grad­ske vre­ve, sas­ta­na­ka i stak­le­nih ure­da, u ne­tak­nu­toj pri­ro­di u lič­kom mjes­tu Ru­do­po­lje iz­me­đu Ko­re­ni­ce i Otoč­ca, na sa­moj za­pad­noj gra­ni­ci na­šeg naj­poz­na­ti­jeg Na­ci­onal­nog par­ka, Pli­tvič­kih je­ze­ra, na­la­zi se je­dan od naj­br­žih zi­pli­ne­ova u Eu­ro­pi. Pi­to­re­sk­nu lič­ku idi­lu sa­mo ne­ko­li­ko pu­ta dnev­no po­re­me­ti kom­po­zi­ci­ja vla­ka, jer kroz Ru­do­po­lje pro­la­zi že­ljez­nič­ka pru­ga Za­greb – Split. A upra­vo iz­nad pru­ge avan­tu­ris­ti ju­re prik­va­če­ni na ži­cu, vo­do­rav­no poput pti­ca, br­že i od ju­re­ćeg na­gib­nog vla­ka.

Zi­pli­ne, po­pu­lar­na ‘saj­la’, u po­s­ljed­nje je vri­je­me jedna od naj­po­pu­lar­ni­jih adre­na­lin­skih za­ba­va, a ove go­di­ne otvo­re­ni zi­pli­ne ‘Pa­zi me­do’ s 1700 me­ta­ra du­ži­ne i br­zi­nom do 120 km/h i je­di­ni u Hr­vat­skoj na ko­jem se spu­šta u le­že­ćem po­lo­ža­ju nu­di upra­vo to – adre­na­lin­ski krat­ki bi­jeg od sva­kod­nev­nih pos­lov­nih obve­za i pu­nje­nje ba­te­ri­ja za no­ve rad­ne za­dat­ke.

Upra­vo to su od­lu­či­li na­pra­vi­ti i spus­ti­ti se zi­pli­ne­om, pred­sjed­ni­ca upra­ve Ve­čer­njeg lis­ta An­drea Bo­ro­šić i po­du­zet- nik te kon­zul­tant u po­ljo­pri­vre­di Da­rio Pe­ri­škić. Za­ljub­lje­ni­ci u re­kre­aci­ju i adre­na­lin­ske spor­to­ve, ko­ji­ma odr­ža­va­ju fi­zič­ku kon­di­ci­ju, ali se i rje­ša­va­ju stre­sa ko­ji je ne­mi­no­van u pos­lov­nom svi­je­tu, iz Za­gre­ba su se u Li­ku za­pu­ti­li no­vom Maz­dom CX5.

Pr­vo tr­ča­nje pa na po­sao

Dru­ga ge­ne­ra­ci­ja po­pu­lar­nog ja­pan­skog SUVa ide­alan je auto­mo­bil za pos­lov­ne lju­de avan­tu­ris­tič­kog du­ha, jer osim pos­lov­nog imi­dža, si­gur­nos­ti i kom­fo­ra ko­je pru­ža na ces­ti, omo­gu­ća­va i ugod­nu vož­nju ma­ka­da­mom, ko­jim smo mo­ra­li pro­ći kroz šu­mu, a po po­tre­bi i sa­svim so­lid­ne te­ren­ske spo­sob­nos­ti. Najbolje od oba svi­je­ta, rek­li bi­smo – do­volj­no ot­mjen za pos­lov­ni sastanak ili od­la­zak u kazalište, a u is­to vri­je­me uvi­jek spre­man za si­la­zak s asfal­ta i vož­nju po bla­tu.

“Moj dan za­po­či­nje obvez­nim tr­ča­njem, ko­jim uz te­re­ta­nu ci­je­le go­di­ne odr­ža­vam for­mu. A adre­na­lin­ski spor­to­vi su mi iz­a­zov i strast. Pro­bao sam sva­šta, od naj­lu­đeg bun­gee jum­pin­ga do sport­skog pe­nja­nja”, ka­že nam Da­rio Pe­ri­škić, dok mu do­ma­ći­ni obla­če po­seb­no odi­je­lo po­mo­ću ko­jeg će ga za­ve­za­ti za uže po ko­jem će se mu­nje­vi­tom br­zi­nom spus­ti­ti te ne­izos­tav­nu za­štit­nu ka­ci­gu.

Ka­ci­ga mu de­fi­ni­tiv­no ni­je bi­la nuž­na dok je pu­to­vao do Ru­do­po­lja. No­vi CX5 na­s­ljed­nik je mo­de­la is­tog ime­na ko­jim je Maz­da 2012. kre­nu­la sa svo­jom ino­va­tiv­nom SkyAc­ti­ve teh­no­lo­gi­jom i iz­ra­di­la je­dan od naj­di­na­mič­ni­jih SUVo­va na svi­je­tu. Sa­da za­hva­lju­ju­ći oko 700 iz­mje­na u od­no­su na pret­hod­ni­ka pru­ža još bo­lja vo­zač­ka svoj­stva i udob­nost, ali i si­gur­nost. Pro­jekt ovog sport­skog cen­tra ko­jim uprav­lja udru­ga ‘Ru­do­po­lje mo­je’ po­dr­ža­la je op­ći­na Vr­ho­vi­ne s ci­ljem da mla­di os­ta­nu u Li­ci te da se pri­vu­ku po­sje­ti­te­lji, ka­ko bi upoz­na­li nje­zi­ne lje­po­te, a ve­lik dio ula­ga­nja od 1,7 mi­li­ju­na ku­na po­vu­čen je iz EU fon­do­va.

Ti­ha u ka­bi­ni, br­za u za­vo­ji­ma

“Za­vr­še­na je tek pr­va fa­za pro­jek­ta ko­ji u ko­nač­ni­ci uklju­ču­je tri hos­te­la, ski­ja­li­šte s pet ki­lo­me­tar­skom sta­zom ko­je će pre­ko lje­ta slu­ži­ti kao down­hill sta­za za br­d­ske bi­cik­le i još je­dan zi­pli­ne du­ži­ne 2950 me­ta­ra, ko­ji će bi­ti naj­du­ži na svi­je­tu, ve­ći i od tre­nu­tač­no naj­du­žeg u Či­leu”, re­kao je vo­di­telj pro­jek­ta Saša Kme­zić. Di­rek­to­ri­ca Ve­čer­nja­ka An­drea Bo­ro­šić pri­je zi­pli­ne spu­šta­nja či­ni se vrlo mir­na. Ba­rem iz­va­na. Na­vik­la je, ka­že, na kriz­ne si­tu­aci­je u di­na­mič­nom me­dij­skom biz­ni­su, čes­ta pu­to­va­nja i stal­nu dos­tup­nost bez služ­be­nog rad­nog vre­me­na, kao i mno­go­broj­ne adre­na­lin­ske avan­tu­re poput raf­tin­ga i sport­skog ja­ha­nja. Sva­kod­nev­no se re­kre­ira tr­ča­njem i od­la­skom u te­re­ta­nu, dok se pri­ja­te­lji ša­le da je i pr­va­ki­nja u br­zom is­pi­si­va­nju ma­ilo­va.

“Ne bih mo­gla za­mis­li­ti ži­vot bez sport­skih ak­tiv­nos­ti, pa ta­ko i na od­mo­ru tr­čim i pli­vam, uglav­nom sam stal­no ak­tiv­na. Zbog to­ga su mi ovak­vi adre­na­lin­ski iz­a­zo­vi u pri­ro­di vrlo priv­lač­ni. Dvi­je go­di­ne ra­di­la sam i kao vo­dič na sa­fa­ri­ju na Ka­nar­skim oto­ci­ma, gdje sam tu­ris­te vo­zi­la u te­ren­ci­ma i od ta­da ja­ko vo­lim auto­mo­bil­ske te­ren­ske avan­tu­re. A za tak­ve gu­šte vrlo je zgod­no vo­zi­ti auto­mo­bil ko­ji je spo­so­ban bi­ti od­li­čan i na auto­ces­ti i na ma­ka­da­mu”, ka­že An­drea Bo­ro­šić. Pos­lov­ni lju­di upra­vo zbog na­či­na na ko­ji pro­vo­de slo­bod­no vri­je­me sve češ­će umjes­to kla­sič­nih li­mu­zi­na biraju SUV auto­mo­bi­le. Ali, da­ka­ko, pri­tom se ne že­le odre­ći udob­nos­ti i br­zi­ne pu­to­va­nja. No­va Maz­da CX5 to omo­gu­ća­va već s po­čet­nim di­ze­la­šem sa 150 KS (od 245.114 ku­na), dok to­pi­zved­ba kak­vom smo se do­vez­li do Ru­do­po­lja, sa snaž­ni­jim di­zel­skim mo­to­rom sa 175 KS, po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča sto­ji 353.284 ku­ne.

Za raz­li­ku od Da­ri­ja, či­jih je 110 kg bi­lo i više ne­go do­volj­no za ak­ce­le­ra­ci­ju pri spu­šta­nju zi­pli­ne­om, An­drea je za spu­šta­nje mo­ra­la do­bi­ti 20 kg ute­ga, ka­ko bi se br­že kre­ta­la. “Ma fan­tas­tič­no, li­je­po je bi­lo le­tje­ti 80 me­ta­ra iz­nad šu­me to­li­kom br­zi­nom pa, ia­ko tra­je krat­ko, sve­ga ne­ko­li­ko mi­nu­ta, zi­pli­ne je pra­va adre­na­lin­ska uži­van­ci­ja i tre­nu­ci za pam­će­nje”, ka­za­la nam je An­drea Bo­ro­šić. Još ma­lo uži­va­nja nu­di za­vo­ji­ta Lič­ka ma­gis­tra­la na po­vrat­ku u Za­greb na ko­joj Maz­da CX5 jed­nos­tav­no bri­lji­ra uprav­lji­voš­ću i ne­za­obi­laz­ni sla­po­vi i mir Ras­to­ka, gdje se ri­je­ka Slunj­či­ca pre­ko se­dre­nih ba­ri­je­ra pre­li­je­va u Ko­ra­nu.

POSLOVNJACI SVE VIŠE BIRAJU SUV

AUTE KO­JI­MA MO­GU NA SASTANAK ILI U KAZALIŠTE, A, TRE­BA LI, I NA MAKADAM

IGOR ŠOBAN/PIXSELL

Di­zaj­ner­ski je no­va Maz­da CX-5 pos­ta­la još atrak­tiv­ni­ja

Da­rio Pe­ri­škić i An­drea Bo­ro­šić u no­vom zi­pli­ne cen­tru 'Pa­zi me­do' pri­je spu­šta­nja zi­pli­ne­om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.