Pre­ve­li­ke ov­las­ti ri­zik za jav­ni in­te­res

I u zdrav­s­tvu mje­ni­ce Pred­sjed­nik Upra­ve Pli­ve Mi­ha­el Fur­jan upo­zo­ra­va da bi se zdrav­s­tvu mo­gao do­go­di­ti slu­čaj Agro­kor

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ marija.br­nic@ps­lov­ni.hr

Naj­s­por­ni­ji je dio ko­ji pro­pi­su­je ka­ko će mi­nis­tar sam moći od­lu­či­va­ti o pos­lo­vi­ma do 7,5 mil. ku­na

Pri­je ne­ko­li­ko da­na is­te­kao je rok za jav­nu ras­pra­vu pri­jed­lo­ga no­vog za­ko­na o upravljanju dr­žav­nom imovinom, ko­ji, ka­ko smo već pred­sta­vi­li u Pos­lov­nom dnev­ni­ku, mi­nis­tru dr­žav­ne imo­vi­ne da­je ve­li­ke ov­las­ti, kak­ve do­sad ni­je imao ni­je­dan po­je­di­nac ko­ji je vo­dio taj re­sor, bi­lo kroz Fond za pri­va­ti­za­ci­ju ili nje­go­ve na­s­ljed­ni­ke AUDIO i DUUDI. Sto­ga ne ču­di i da je naj­vi­še kri­ti­ka i pri­jed­lo­ga za iz­mje­na­ma mi­nis­tru dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­nu Ma­ri­ću pris­ti­glo na odred­be ko­je oso­bi na toj po­zi­ci­ji da­ju mo­guć­nost sa­mos­tal­nog od­lu­či­va­nja di­oni­ca­ma i ne­kret­ni­na­ma či­ja vri­jed­nost je do 7,5 mi­li­ju­na ku­na.

De­vet­na­est je prav­nih i fi­zič­kih oso­ba upu­ti­lo svo­je pri­jed­lo­ge Mi­nis­tar­stvu ti­je­kom sa­vje­to­va­nja s jav­noš­ću, a Ured puč­ke pra­vo bra­ni­te­lji­ce i Udru­ga gra­do­va bili su pri tom naj­ak­tiv­ni­ji u pro­cje­nji­va­nju efe­ka­ta Ma­ri­će­vih pri­jed- lo­ga. Upo­zo­ra­va­ju da je nuž­no re­za­nje ta­ko vi­so­kog li­mi­ta za sa­mos­tal­ne po­te­ze mi­nis­tra, ko­ji je do­sad bio 1 mi­li­jun ku­na, te pred­la­žu da se i za ni­žu ra­zi­nu uve­de i odo­bre­nje od­lu­ka od stra­ne Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva. Vi­sok prag oci­je­njen je kao “ve­lik ko­rup­ti­van ri­zik” i “ri­zik po jav­ni in­te­res”.

No, iz iz­ja­ve ko­ju je dao na naš upit, za Go­ra­na Ma­ri­ća ve­li­ke ov­las­ti ko­je bi mu za­kon dao ne pred­stav­lja­ju pro­blem.

“Ve­li­ke ov­las­ti, po logici ra­zu­mi­je­va­nja, upućuju na ve­ću odgovornost. Ako je ta­ko u slu­ča­ju odred­bi no­vog Za­ko­na, ana­log­no se to od­no­si i na mi­nis­tra dr­žav­ne imo­vi­ne”, odgovara Ma­rić. No, na­vo­di i ka­ko će idu­ća dva tjed­na Mi­nis­tar­stvo ana­li­zi­ra­ti pris­ti­gle pri­jed­lo­ge i o nji­ma se jav­no oči­to­va­ti, te da je u in­te­re­su Mi­nis­tar­stva kao nje­go­va re­sor­nog pred­la­ga­te­lja i mi­nis­tra osob­no da za­kon bu­de kva­li­te­tan, po­jed­nos­tav­ljen, bli­ži po­du­zet­niš­tvu i re­al­nom ži­vo­tu.

No, uprav osu na do­dat­ne ne­jas­no­će ine tran­s­pa­rent­nost sti­gle broj­ne pri­mjed­be. Gra­do­ve ta­ko po­seb­no mu­či kon­fu­zi­ja ko­ju mo­že po­kre­nu­ti bri­sa­nje odred­be pos­to­je­ćeg za­ko­na o to­me či­je su vlas­niš­tvo ne­kret­ni­ne upi­sa­ne kao op­će­na­rod­na imo­vi­na i druš­tve­no vlas­niš­tvo.

VE­LI­KE OV­LAS­TI, PO LOGICI RA­ZU­MI­JE­VA­NJA, UPUĆUJU NA VE­ĆU ODGOVORNOST, ODGOVARA MA­RIĆ

Mi­nis­tar zdrav­s­tva Mi­lan Ku­jun­džić iz­ja­vio je u uto­rak u Osi­je­ku ka­ko hr­vat­ske bol­ni­ce una­toč du­go­vi­ma pre­ma ve­le­dro­ge­ri­ja­ma ne­će os­ta­ti bez li­je­ko­va, a da će se s Mi­nis­tar­stvom fi­nan­ci­ja po­ku­ša­ti pos­ti­ći do­go­vor o suk­ce­siv­nim mje­seč­nim upla­ta­ma ve­le­dro­ge­ri­ja­ma, ka­ko bi se taj dug pos­tup­no sma­njio. Na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra o funk­ci­onal­nom spa­ja­nju KBC Osi­jek i OB Na­ši­ce, us­t­vr­dio je ka­ko “bol­ni­ce si­gur­no ne­će os­ta­ti bez li­je­ko­va” te da je o to­me “pos­tig­nut do­go­vor s ve­le­dro­ge­ri­ja­ma”. Na kra­ju 2016. go­di­ne dog je bio jed­nak du­gu iz 2015. go­di­ne, a sa­da je dug bol­ni­ca pre­ma ve­le­dro­ge­ri­ja­ma oko 2,8 mi­li­jar­di ku­na, re­kao je Ku­jun­džić.

Da bi se zdrav­s­tvu mo­gao do­go­di­ti slu­čaj Agro­kor ako dr­ža­va ne sma­nji dug i ne skra­ti ro­ko­ve pla­ća­nja, upo­zo­rio je ju­čer u raz­go­vo­ru za Ju­tar­nji list Mi­ha­el Fur­jan, pred­sjed­nik Upra­ve Pli­ve i pred­sjed­nik HUPo­ve Udru­ge pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va (HUPUPL).

“Ro­ko­vi pla­ća­nja ve­le­dro­ge­ri­ja pre­ma na­ma preš­li su 180 da­na, a du­go­vi bol­ni­ca na ra­zi­na­ma su od go­di­nu, dvi­je, pa čak i 900 da­na. HUPUPL okup­lja osam do­ma­ćih tvrt­ki, a dio tih kom­pa­ni­ja sve te­že pod­no­si tak­vu kul­tu­ru ne­pla­ća­nja ko­ja do­la­zi od dr­ža­ve. Ne­ki od njih u pos­lo­va­nju s ve­le­dro­ge­ri­ja­ma svo­ja po­tra­ži­va­nja osi­gu­ra­va­ju pre­ko mje­ni­ca”, ot­krio je Fur­jan, uz na­po­me­nu da se u dru­gim dr­ža­va­ma EU i u na­šem okru­že­nju obve­ze pla­ća­ju u ro­ku od 30 do 60 da­na. Sa­mo su Grč­ka i Ru­munj­ska iz­nad tih ro­ko­va, s tim da se Ru­munj­ska po­če­la po­prav­lja­ti.

DA­VOR JAVOROVIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar zdrav­s­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.