Moć in­dus­tri­je

Ve­ći­na od 52,3 ti­su­će na­ših ICT struč­nja­ka ne ra­di u toj bran­ši

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Te­le­ko­mi, naj­ve­ći igra­či ICT-a, vi­de pri­li­ku u di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji gos­po­dar­stva, ali se ona stal­no od­ga­đa

Sof­tver­ske tvrt­ke u Hr­vat­skoj u po­s­ljed­njih pet go­di­na os­tva­ri­le su naj­ve­ći po­rast bro­ja za­pos­le­nih, naj­ve­ći rast iz­vo­za te, uz far­ma­ci­ju, naj­ve­ći po­rast pri­ho­da, obja­vi­lo je udru­že­nje HUP ICT u go­diš­njem pre­gle­du ICT in­dus­tri­je. Bo­ris Dri­lo, pred­sjed­nik udru­že­nja i član upra­ve Hr­vat­skog te­le­ko­ma za teh­ni­ku i ICT ka­že da se taj rast zbog ne­dos­tat­ka ka­dro­va te multiplikativni efek­ti na os­ta­tak gos­po­dar­stva zbog spo­re di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je ne mo­gu da­lje pos­ti­za­ti bez mno­go snaž­ni­je po­dr­ške države.

“Jed­na je ulo­ga ICTja ra­zvoj sa­mog sek­to­ra, za ko­ju želimo da se nastavi da­lje razvijati i ras­ti, a dru­ga je ulo­ga funk­ci­onal­na, u ko­joj ICT ser­vi­si­ra os­ta­le sek­to­re i dr­ža­vu ve­za­no uz dalj­nje pro­ce­se di­gi­ta­li­za­ci­je”, ka­že Dri­lo.

Izuz­me­mo li te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je, ko­je či­ne ne­što ma­nje od po­lo­vi­ce ukup­nih pri­ho­da ICTa, a bi­lje­že sma­nje­nje bro­ja za­pos­le­nih, stag­na­ci­ju iz­vo­za kao i pri­ho­da, IT dio u svim seg­men­ti­ma ras­te. Od ukup­no 33 ti­su­će za­pos­le­nih u ICTu, njih vi­še od 25 ti­su­ća ra­di u IT tvrt­ka­ma. Od ukup­nog pri­ho­da ICTa od 32 mi­li­jar­de ku­na njih 19 mi­li­jar­di ot­pa­da na IT, a od šest mi­li­jar­di ku­na iz­vo­za oko pet mi­li­jar­di ot­pa­da na izvoz IT tvrt­ki.

Po­je­di­nač­no, pak, naj­ve­ći igra­či u ICT in­dus­tri­ji i da­lje su te­le­ko­mi, a na nji­ho­ve re­zul­ta­te utje­ca­la je re­gu­la­ci­ja po­put uki­da­nja ro­amin­ga kao i sma­nje­na po­troš­nja tvrt­ki i gra­đa­na. Dri­lo po­jaš­nja­va da te­le­ko­mi vi­de ve­li­ku pri­li­ku u ma­sov­noj di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji gos­po­dar­stva, ali da se ta tran­sfor­ma­ci­ja od­ga­đa. To se ogle­da u stag­na­ci­ji pri­ho­da ko­ju ci­je­li ICT os­tva­ru­je na do­ma­ćem tr­ži­štu. Ia­ko bi se oče­ki­va­lo da po­troš­nja do­ma­ćih ku­pa­ca zbog di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je mo­ra ras­ti, pre­ma po­da­ci­ma HUP ICTa u po­s­ljed­njih pet go­di­na ona je sta­bil­nih 25 mi­li­jar­di ku­na, uz tek sit­ne va­ri­ja­ci­je.

Da je pri­ča o di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva još slo­že­ni­ja uka­zu­ju ne­tom objav­lje­ni po­da­ci Eu­ros­ta­ta. Ko­mi­si­ji­ni sta­tis­ti­ča­ri pro­ve­li su an­ke­tu na 45 ti­su­ća gra­đa­na u svim čla­ni­ca­ma Uni­je, što u do­ma­ćem gos­po­dar­stvu sma­tra­ju jed­nim od naj­vje­ro­dos­toj­ni­jih po­ka­za­te­lja sta­nja na te­re­nu, i po­da­ci­ma ko­ji nas­lu­ću­ju da je gos­po­dar­stvo za­pra­vo uš­lo u di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju. No, na­čin na ko­ji je ono pro­vo­di da­le­ko je od ono­ga što te­le­ko­mi i IT tvrt­ke pri­želj­ku­ju.

Dok pre­ma po­da­ci­ma HUP ICTa u do­ma­ćoj ICT in­dus­tri­ji da­nas ra­di 33 ti­su­će rad­ni­ka, od če­ga dio ni­su nuž­no ICT pro­fe­si­onal­ci, već su ad­mi­nis­tra­to­ri, prav­ni­ci, me­na­dže­ri i umjet­ni­ci, uku­pan broj ICT pro­fe­si­ona­la­ca kod nas, pre­ma Eu­ros­ta­tu, je čak 52,3 ti­su­će. Či­nje­ni­ca da ve­ći­na ICT pro­fe­si­ona­la­ca ra­di u dru­gim in­dus­tri­ja­ma uka­zu­je da se tvrt­ke po­ku­ša­va­ju odr­ža­ti ra­zvo­jem vlas­ti­tih ka­dro­va u smje­ru ICT kom­pe­ten­ci­ja.

ŽELIMO LI DA SE ICT NASTAVI RAZVIJATI I IMATI MULTIPLIKATIVNI EFEKT, TREBA PODRŠKU DRŽAVE Bo­ris Dri­lo HUP ICT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.