Lo­kal­ci za va­tro­gas­ce da­ju 650 mil., a dr­ža­va 130 mil. ku­na

Tre­ba­ju vi­še Fi­nan­ci­ra­nje dis­per­zi­ra­no, pre­ve­li­ka raz­li­ka uma­nju­je kva­li­te­tu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DARKO BIČAK

Tre­ba­ju vi­še Fi­nan­ci­ra­nje dis­per­zi­ra­no, pre­ve­li­ka raz­li­ka uma­nju­je kva­li­te­tu

Hr­vat­ska ima ve­li­ku tra­di­ci­ju do­bro­volj­nog vatrogastva te da­nas eg­zis­ti­ra go­to­vo 2000 dru­šta­va s 150 ti­su­ća va­tro­ga­sa­ca

Go­to­vo sva­ke go­di­ne Hr­vat­sku, kao uos­ta­lom i veći dio Me­di­te­ra­na, za­de­se veći ili manji po­ža­ri te se uvi­jek iz­no­va pos­tav­lja pi­ta­nje ko­li­ko iz­dva­ja­mo za va­tro­gas­tvo te da li je to do­volj­no. Ia­ko se u Hr­vat­skoj čes­to mo­že ču­ti da je pre­cen­tra­li­zi­ra­na zem­lja, po pi­ta­nju vatrogastva je si­tu­aci­ja pot­pu­no druk­či­ja te je on­da mo­žda i pre­de­cen­tra­li­zi­ra­na.

Op­ći­ne i gra­do­vi

Kon­kret­no, to zna­či da se va­tro­gas­tvo uglav­nom fi­nan­ci­ra iz proračuna jed­ni­ca lo­kal­nih sa­mo­upra­va, gra­do­va i op­ći­na, a ma­njim di­je­lom i od osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća te tvrt­ki. Ako zna­mo da se na­ša zem­lja sas­to­ji od 428 op­ći­na i 127 gra­do­va, jas­no je da pos­to­je ogrom­ne raz­li­ke u mo­guć­nos­ti tih je­di­ni­ca lokalne samouprave ( JLS) da kva­li­tet­no po­dr­že svo­je va­tro­gas­ce.

Za­kon o va­tro­gas­tvu pre­dvi­đa da ma­le op­ći­ne i gra­do­vi iz­dva­ja­ju 5% proračuna za za­šti­tu od po­ža­ra, sred­nji 3%, a ve­li­ki gra­do­vi 2% sred­sta­va iz proračuna. No, ka­ko upo­zo­ra­va­ju iz Hr­vat­ske va­tro­gas­ne za­jed­ni­ce (HVZ), ko­joj je na če­lu An­te Sa­na­der, pro­ble­mi nas­ta­ju u onim je­di­ni­ca­ma ko­je ima­ju ma­le pro­ra­ču­ne, pa su ti pos­to­ci ne­dos­tat­ni za funk­ci­oni­ra­nje va­tro­gas­nog sus­ta­va.

“Dak­le, fi­nan­ci­ra­nje vatrogastva ovisi o visini proračuna jedinice lokalne i po­druč­ne i re­gi­onal­ne samouprave. Sto­ga Hr­vat­ska va­tro­gas­na za­jed­ni­ca već du­ži niz go­di­na pred­la­že da se su­fi­nan­ci­ra­nje iz dr­žav­nog proračuna pro­ši­ri na sve jedinice lokalne samouprave gra­do­vi”, ka­žu u HVSu. Pre­ma po­da­ci­ma sa­me Za­jed­ni­ce, Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja je ti­je­kom 2014. i 2015., za ko­je pos­to­je po­s­ljed­nji po­da­ci, pros­li­je­di­lo lo­kal­nim sa­mo­upra­va­ma oko 650 mi­li­ju­na ku­na za pos­lo­ve pro­tu­po­žar­ne za­šti­te. Uz to je Mi­nis­tar­stvo obra­ne, pr­vens­tve­no za odr­ža­va­nje i ko­ri­šte­nje pro­tu­po­žar­nih zra­ko­plo­va, utro­ši­lo 80,2 mi­li­ju­na ku­na.

Do­bro­volj­ni vatrogasci

Iz na­ci­onal­nog proračuna je za pro­jek­te va­tro­ga­sa­ca bi­lo 2015. iz­dvo­je­no još 50ak mi­li­ju­na ku­na, uglav­nom za po­tre­be Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih pos­lo­va te Dr­žav­ne upra­ve za za­šti­tu i spa­ša­va­nje (DUZS). Ka­da se po­gle­da­ju sa­me broj­ke, Hr­vat­ska iz­gle­da kao va­tro­gas­na ve­le­si­la.

Na­ime, na­ša zem­lja ras­po­la­že s 2800 pro­fe­si­onal­nih va­tro­ga­sa­ca te 150 ti­su­ća do­bro­volj­nih va­tro­ga­sa­ca, od če­ga se pro­cje­nju­je da je njih 50.000 zbi­lja i ope­ra­tiv­nih. Nji­ma je na ras­po­la­ga­nju oko 4000 va­tro­gas­nih vo­zi­la, šest pro­tu­po­žar­nih zra­ko­plo­va ka­na­der te is­to to­li­ko Air Trac­to­ra. Tro­šak sa­ta ra­da va­tro­gas­ca na po­ža­ri­štu se pro­cje­nju­je na 100 ku­na, vo­zi­la na 500 ku­na, a ka­na­de­ra na 37.800 ku­na. Pre­ma kla­si­fi­ka­ci­ji HVZa, vatrogasci su po­di­je­lje­ni u 65 jav­nih pos­troj­bi, 54 va­tro­gas­ne pos­troj­be u tvrt­ka­ma te 1984 do­bro­volj­nih va­tro­gas­nih dru­šta­va, od če­ga njih 558 sre­diš­njih tj. onih ko­ji­ma su ut­vr­đe­ne kon­kret­ne za­da­će i po­dru­čje za­šti­te od po­ža­ra.

FI­NAN­CI­RA­NJE VATROGASTVA OVISI O VISINI PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZBOG ČE­GA SU VATROGASCI U SIROMAŠNIM OPĆINAMA I GRADOVIMA U PROBLEMIMA

Hr­vat­ska ras­po­la­že s 12 pro­tu­po­žar­nih zra­ko­plo­va te 4000 vo­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.