Te­le2 - pri­ho­di 6% veći, dug Agrokora ne­sa­ni­ran

Pr­vo po­lu­go­di­šte Uz bo­lje ko­ris­nič­ko is­kus­tvo i flat-ra­te net do još 34.000 ko­ris­ni­ka u 2. kvar­ta­lu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mo­bil­ni flat-rat in­ter­net, no­vi pa­ke­ti mo­bil­nih us­lu­ga, na­gla­sak po­nu­de na pret­pla­ta po­volj­ni­jim od pre­pa­id pa­ke­ta, sna­žan ula­zak u po­nu­du fik­s­nog in­ter­ne­ta ko­ris­te­ći in­fras­truk­tu­ru svo­je mo­bil­ne mre­že i ra­zvoj epro­da­je tre­ćem mo­bil­nom ope­ra­te­ru do­nio je naj­ve­ći kvar­tal­ni rast bro­ja ko­ris­ni­ka u po­s­ljed­nje tri go­di­ne.

Te­le2 je u dru­gom tro­mje­se­čju pri­vu­kao 34 ti­su­će no­vih ko­ris­ni­ka te po­ve­ćao svo­ju ko­ris­nič­ku ba­zu na njih 822 ti­su­će. Pre­ma iz­vješ­ću ma­ti­ce, to se odra­zi­lo na kvar­tal­ni rast pri­ho­da od 4% na 309,2 mi­li­ju­na ku­na te rast ope­ra­tiv­ne do­bi­ti za 43% na 22,9 mi­li­ju­na ku­na. U Te­le2 Hr­vat­ska ka­žu da su na ra­zi­ni šest mje­se­ci pri­ho­de po­ve­ća­li za 6% na 592 mil. ku­na, a EBITDA za 51%.

Una­toč, ve­ćoj pro­fi­ta­bil­nos­ti Te­le2 je u dru­gom tro­mje­se­čju po­ve­ćao inves­ti­ci­je na 25 mi­li­ju­na šved­skih kru­na ili 19 mi­li­ju­na ku­na. Te­le2 je svo­je di­oni­ča­re po­no­vo upo­zo­rio da ima 112 mi­li­ju­na ku­na ne­na­pla­će­nih po­tra­ži­va­nja od Agrokora.

“Zna­čaj­nim ula­ga­njem u na­šu mre­žu u pro­tek­lih 18 mje­se­ci po­di­gli smo ra­zi­nu kva­li­te­te, a ula­ga­nja u pro­izvo­de i us­lu­ge ko­je po­di­žu ko­ris­nič­ko is­kus­tvo nas­tav­lja­mo i da­lje”, za­klju­ču­je čel­nik Te­le2 Hr­vat­ska Vik­tor Pav­li­nić.

Vik­tor Pav­li­nić, pred­sjed­nik Upra­ve Te­le2 Hr­vat­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.