HRVATSKI TURIZAM RAS­TE,

ALI JE NEKONKURENTAN

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hrvatski turizam i ove go­di­ne os­tva­ru­je iz­vr­s­ne re­zul­ta­te sa svih tr­ži­šta i po­ve­ća­nje go­to­vo svih seg­men­ta pos­lo­va­nja, no i da­lje je zbog po­rez­nog tret­ma­na, sla­bog po­ti­ca­nja za­poš­lja­va­nja pa i inves­ti­ci­ja u za­os­tat­ku za svim me­di­te­ran­skim kon­ku­ren­ti­ma, upo­zo­ri­lo je u sri­je­du Tu­ris­tič­ko pos­lov­no vi­je­će pri HGK. Ana­li­zi­ra­ju­ći ovo­go­diš­nju tu­ris­tič­ku se­zo­nu i do­sa­daš­nje re­zul­ta­te, to je vi­je­će (TPV HGK) na ovo­tjed­noj sjed­ni­ci po­ru­či­lo da su tu­ris­tič­ka pred­se­zo­na i glav­na se­zo­na od­lič­ne, što se oče­ku­je i u po­se­zo­ni, a os­vr­nu­li su se i na po­ža­re u Dal­ma­ci­ji, zbog ko­jih za sa­da, ka­ko su in­for­mi­ra­ni, tu­ris­ti ne od­la­ze ni­ti ot­ka­zu­ju aran­žma­ne. Di­rek­to­ri­ca Sek­to­ra za turizam HGK Le­ila Kre­šić-Ju­rić is­tak­nu­la je da je una­toč sve­mu do­brom Hr­vat­ska u tu­riz­mu i da­lje u za­os­tat­ku za svim me­di­te­ran­skim kon­ku­ren­ti­ma, te da je po utje­ca­ju opo­re­zi­va­nja na po­ti­ca­je za­poš­lja­va­nja i inves­ti­ci­je na dnu ljes­tvi­ce kon­ku­rent­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.