‘Kra­ljev gru­do­bran’ do­nio je čak 126 mi­li­ju­na eura

U Du­brov­nik ‘zi­ma ne do­la­zi’ Od 2012. do 2015. grad po­sje­ti­lo 250.000 fa­no­va Igre pri­jes­to­lja, a os­tva­ri­li su 1,4 mi­li­ju­na no­će­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­hva­lju­ju­ći sni­ma­nju HBOo­ve Igre pri­jes­to­lja u Du­brov­ni­ku, ko­ji u se­ri­ji glu­mi Kra­ljev gru­do­bran, grad pod Sr­đem obiš­lo je go­to­vo če­t­vrt mi­li­ju­na tu­ris­ta vi­še ne­go ina­če, ko­ji su po­tro­ši­li 126 mi­li­ju­na eura u raz­dob­lju od 2012. do 2015., pri­op­ćio je Eko­nom­ski ins­ti­tut. Je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih se­ri­ja­la u svi­je­tu Igra pri­jes­to­lja, adap­ta­ci­ja Pje­sme le­da i va­tre Ge­or­gea R. R. Mar­ti­na, u Du­brov­ni­ku se po­če­la sni­ma­ti 2011. Sa­mo u SAD-u šes­tu se­zo­nu (u ti­je­ku je sed­ma) u pro­sje­ku je pra­ti­lo oko 25 mi­li­ju­na gle­da­te­lja, a ta je po­pu­lar­nost Du­brov­ni­ku do­ni­je­la “iz­ra­zi­to po­zi­tiv­ne tu­ris­tič­ke re­zul­ta­te”. Na­ime, od 2012. do 2015. Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­sku žu­pa­ni­ju po­sje­ti­lo je go­diš­nje oko 60.000 tu­ris­ta, fa­no­va se­ri­je. Ti­je­kom ci­je­log ana­li­zi­ra­nog raz­dob­lja naj­juž­ni­ju žu­pa­ni­ju je zbog sni­ma­nja po­sje­ti­lo 244.415 tu­ris­ta vi­še ko­ji su os­tva­ri­li 1,4 mi­li­ju­na vi­še no­će­nja, po­tro­šiv­ši pri­tom 126 mi­li­ju­na eura.

Za­klju­čak je to znans­tve­nog ra­da ‘Učin­ci film­ske in­dus­tri­je na turizam: Igra pri­jes­to­lja i Du­brov­nik’ Ma­ri­ne Tka­lec, Iva­na Ži­li­ća i Ve­dra­na Rec­he­ra s EIZa objav­lje­nog u struč­nom ča­so­pi­su In­ter­na­ti­onal Jo­ur­nal of To­urism Re­se­ar­ch. Iz EIZa za­klju­ču­ju da se bo­ga­ta du­bro­vač­ka ba­šti­na sjaj­no uk­lo­pi­la u sred­njo­vje­kov­ni kon­tekst se­ri­je, što je po­di­glo glo­bal­nu pre­poz­nat­lji­vost Du­brov­ni­ka i po­tak­nu­la tu­ris­tič­ku po­traž­nju. Do­da­ju i da su tak­ve eva­lu­aci­je važ­ne za ocje­nu is­pla­ti­vos­ti ula­ga­nja jav­nog nov­ca u priv­la­če­nje film­ske pro­duk­ci­je u Hr­vat­skoj, umjes­to uobi­ča­je­nih po­vr­š­nih i ne­do­volj­no struč­nih ana­li­za.

Se­ri­ja se u Du­brov­ni­ku sni­ma od 2011.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.