Mas­li­ni­ka je čak 1000 hek­ta­ra ma­nje

Ulja i da­lje vi­še uvo­zi­mo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U Ins­ti­tu­tu za po­ljo­pri­vre­du i turizam odr­žan je ju­čer pr­vi sa­vjet za mas­li­nar­stvo. na ko­jem je mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić iz­ja­vio ka­ko je Hr­vat­ska još uvi­jek pu­no ve­ća uvoz­ni­ca ne­go iz­voz­ni­ca mas­li­no­va ulja te da treba ja­ča­ti i hr­vat­sko mas­li­nar­stvo i mas­li­na­re. U 2016. u Hr­vat­skoj je pro­izve­de­no 31.183 to­na­mas­li­na, oko 35.000 hek­to­li­ta­ra mas­li­no­va ulja. Po­vr­ši­ne pod mas­li­ni­ci­ma iz­no­si­le su 18.184 ha, za go­to­vo 1000 ha ma­nje ne­go go­di­nu ra­ni­je, a raz­log su opo­ža­re­ni i za­pu­šte­ni mas­li­ni­ci.

Pre­ma po­da­ci­ma stru­ke u RH je oko 160 uljara ko­je su pros­tor­no dobro ras­po­re­đe­ne i s pro­sječ­nim pre­rad­be­nim ka­pa­ci­te­tom od oko 1300 ki­lo­gra­ma po satu. Po­troš­nja mas­li­no­va ulja po čla­nu do­ma­ćins­tva je 1,5 li­tra, a pri­bro­ji­mo li i po­troš­nju u ugos­ti­telj­stvu po sta­nov­ni­ku tro­ši­mo 2 li­tre, a Grč­ka, pri­mje­ri­ce, 20 li­ta­ra, Špa­njol­ska i Ita­li­ja 11, a Por­tu­gal 8,2 li­tre. Ve­li­ke su re­gi­onal­ne raz­li­ke u po­troš­nji. U pri­mor­skom di­je­lu ona je na ra­zi­ni me­di­te­ran­skog pro­sje­ka, a u kon­ti­nen­tal­noj Hr­vat­skoj za­ne­ma­ri­va.

OKO 160 ULJARA U

RH PROSJEČNO PRERADI 1300 KG MASLINA PO SATU, PO­TROŠ­NJA ULJA JE SLABA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.