Još de­set do­ma­ćih pro­izvo­đa­ča u Lid­lu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Lidl

je u svo­ju po­nu­du i služ­be­no uvr­stio pro­izvo­de 10 od 16 oda­bra­nih do­bav­lja­ča vo­ća i po­vr­ća u sklo­pu pro­jek­ta “Oku­si svoj za­vi­čaj“. Ti­je­kom idu­ćeg raz­dob­lja, ulis­tat će se i pro­izvo­di pre­os­ta­lih šest do­ma­ćih do­bav­lja­ča ko­ji su oda­bra­ni pu­tem na­tje­ča­ja. Na Lid­lo­vim se po­li­ca­ma ta­ko mo­gu pro­na­ći ku­pus, kelj, cvje­ta­ča, krum­pir, bro­ku­la, pa­pri­ke, tik­vi­ce, ku­ku­ruz, ce­ler, treš­nje, ma­li­ne, ku­pi­ne, bo­rov­ni­ce i raz­no dru­go vo­će i po­vr­će iz svih kra­je­va Hr­vat­ske. Od pro­izvo­đa­ča vo­ća tu je PZ Ma­li­na Or­šić, Fru­tas, PG Sr­šen, a ka­da je u pi­ta­nju po­vr­će OPG Čaj­ku­lić, obrt Po­vr­će Pu­la, OPG Darko Ra­do­vić, Ori­us, Agro Ši­šan, PZ Ma­ri­na i Sto­ičev.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.