Prošlo vri­je­me jef­tin(ij)e svinjetine

Rast cijena Vi­jest lo­ša za po­tro­ša­če, do­bra je za pro­izvo­đa­če jer ih po­ti­če da se vra­te ili za­poč­nu svi­njo­goj­stvo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

Oporavak cijena zbog ve­ćeg iz­vo­za iz EU u Ki­nu i tre­će zem­lje, no i da­lje je pro­blem pad i ni­ska pro­izvod­nja u RH

Na­kon dvi­je go­di­ne stag­na­ci­je i ni­skih cijena na tr­ži­štu me­sa, po­se­bi­ce svinjetine, doš­lo je do opo­rav­ka i rasta cijena ko­ji je uz­ro­ko­van sve ve­ćim iz­vo­zom dr­ža­va EU na tr­ži­šta Ki­ne i dru­gih zemalja ko­je ima­ju ogrom­ne po­tre­be za mesom. Naj­no­vi­ji po­da­ci Tr­žiš­nog in­for­ma­cij­skog sus­ta­va u po­ljo­pri­vre­di ( TISUP), po­ka­zu­ju da je u proš­lom tjed­nu (28. tje­dan u 2017.) cijena svinj­ske vra­ti­ne bez kos­ti­ju u mes­ni­ca­ma ko­šta­la 43,04 ku­ne, što je go­to­vo 12 ku­na vi­še ne­go je bi­lo u is­to vri­je­me proš­le go­di­ne.

Naj­ve­ći pad u EU

Ve­li­ki rast cijena pri­mje­tan je i kod svinj­skog bu­ta, ko­ji sa­da ko­šta 38,55 ku­na, dok je u is­to vri­je­me proš­le go­di­ne cijena iz­no­si­la tek 34,39 ku­na.

Goran Jan­čo, pred­sjed­nik Sre­diš­njeg sa­ve­za pro­izvo­đa­ča svi­nja Hr­vat­ske, ka­že ka­ko je za do­ma­ću proizvodnju svi­nja i svinj­skog me­sa ovo dobar trend s ob­zi­rom na to da je zbog ru­skih sank­ci­ja i ogrom­nih vi­ško­va na tr­ži­štu EU u pro­tek­lih 3 do 4 go­di­ne, hr­vat­sko tr­ži­šte bi­lo preplavljeno jeftinim mesom iz zemalja ko­je su ima­le ve­li­ke vi­ško­ve.

Hr­vat­ska je po pro­izvod­nji svinj­skog me­sa zad­njih go­di­na bi­la me­đu naj­go­ri­ma u Eu­ro­pi. U de­set go­di­na pro­izvod­nja je naj­vi­še pa­la u Hr­vat­skoj, za čak 26 posto, a pro- iz­vod­nja svinj­skog me­sa sma­nje­na je s 137.000 na je­dva 102.000 to­na. Dok ve­ći­na europ­skih zemalja, vlas­ti­tim mje­ra­ma, tzv. skrivenim potporama, ipak us­pi­je­va za­dr­ža­ti is­tu ra­zi­nu ili po­ve­ća­va­ti proizvodnju, Hr­vat­ska je na za­če­lju, ka­že Jan­čo, ko­ji tvr­di ka­ko je dobro da cijena ras­te jer to otva­ra pros­tor da se po­ljo­pri­vred­ni­ci po­no­vo upu­šta­ju u proizvodnju.

Po­da­ci iz 2015. go­di­ne go­vo­re ka­ko je Hr­vat­ska, ka­da bi se ra­ču­na­la kao tre­ća zem­lja iz­van EU, bi­la osmo naj­ve- će iz­voz­no tr­ži­šte za svinj­sko me­so i pro­izvo­de iz EU. Na­ime, u 2012. go­di­ni smo uvez­li 50.588 to­na, a te su ko­li­či­ne u 2015. go­di­ni na­ras­le na 92.142 to­ne, što je ti­je­kom 2016. go­di­ne ipak ne­što pa­lo.

Do­ma­ćeg sve vi­še u du­ća­nu

Ta­ko ka­tas­tro­fal­ni re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da dr­ža­va, osim sek­to­ra mlje­kar­stva ko­ji već go­di­na­ma pro­pa­da, do­sad ni­je ima­la rje­še­nja ni­ti us­pi­je­va­la sta­ti na kraj problemima ko­je ima­ju pro­izvo­đa­či svi­nja. Ia­ko ve­će cijene ni­su do­bra vi­jest za po­tro­ša­če, Jan­čo, ipak, ka­že da je dobro da se na po­li­ca­ma tr­go­vi­na po­jav­lju­ju sve ve­će ko­li­či­ne svinj­skog me­sa iz do­ma-

VI­ŠE CIJENE DOBAR SU TREND JER JE DOMAĆE TR­ŽI­ŠTE BI­LO PREPLAVLJENO JEFTINIM MESOM IZ ZEMALJA S VIŠKOVIMA

DOK VE­ĆI­NA U EU SKRIVENIM POTPORAMA POVEĆAVA PROIZVODNJU, KOD NAS PADA Goran Jan­čo Sre­diš­nji sa­vez pro­izvo­đa­ča svi­nja

ćeg uz­go­ja, ko­ji osim bo­lje kva­li­te­te ima i po­zi­tiv­ne efek­te na hr­vat­sko gos­po­dar­stvo. Pro­jek­ci­je go­vo­re ka­ko će po­troš­nja svinj­skog me­sa u svi­je­tu do 2024. go­di­ne na­ras­ti za go­to­vo 14 mi­li­ju­na to­na, pri če­mu su sa­mo pro­cje­ne da će Ki­na po­ve­ća­ti po­troš­nju za 6,5 mi­li­ju­na to­na. Ki­na je u 2015. go­di­ni bi­la ogrom­no iz­voz­no tr­ži­šte za izvoz me­sa iz EU. Čak 35 posto svih ko­li­či­na za­vr­ši­le su na tom tr­ži­štu, a s 589.000 iz 2012. go­di­ne, izvoz iz EU je po­ve­ćan na 1,1 mi­li­ju­na to­na u 2015. go­di­ni.

Izvor: TISUP

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.