Hit su apart­ma­ni na sje­ve­ru Dal­ma­ci­je

Re­kor­dan naj­am U Spli­tu objekt s ba­ze­nom 310 eura na dan, pre­ma Nju­ška­lu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Apart­ma­ni u sje­ver­noj Dal­ma­ci­ji bi­lje­že naj­ve­ći in­te­res po­ten­ci­jal­nih po­sje­ti­te­lja oglas­ni­ka Nju­ška­lo u pr­voj po­lo­vi­ci ove go­di­ne i ima­ju naj­po­volj­ni­je cijene smje­šta­ja, a naj­skup­lji apart­ma­ni iz­najm­lju­ju se u Du­brov­ni­ku. Ta­ko se u se­zo­ni cijene apart­ma­na kre­ću od 30 eura u Vo­di­ca­ma i Vi­ru, No­va­lja je skup­lja od Pa­ga za vi­še od 25 posto, a Ši­be­nik je za oko 10 posto jef­ti­ni­ji od Za­dra, gdje se pro­sječ­ne cijene apart­ma­na kre­ću oko 55 do 60 eura. U sred­njoj Dal­ma­ci­ji cijene su naj­vi­še na oto­ci­ma Hva­ru, Bra­ču i Vi­su te u Spli­tu, Bre­li­ma i Ba­škoj Vo­di, gdje se pro­sječ­ne cijene apart­ma­na kre­ću i iz­nad 70 eura po da­nu. U sred­njoj Dal­ma­ci­ji za­bi­lje­že­na je i naj­vi­ša cijena apart­ma­na op­će­ni­to. Ra­di se o luk­suz­nom apart­ma­nu s ba­ze­nom u Spli­tu na Žnja­nu, či­ji naj­am dnev­no iz­no­si 310 eura. U Juž­noj Dal­ma­ci­ji, oče­ki­va­no, naj­vi­še pro­sječ­ne cijene su u Du­brov­ni­ku, ia­ko su ni­že za oko 5 posto ne­go la­ni, po­ka­za­la je ana­li­za Nju­ška­la. Na sje­ve­ru Ja­dra­na se naj­vi­še cijene pos­ti­žu u Ba­škoj i Pu­na­tu na oto­ku Kr­ku te Ma­lom Lo­ši­nju i Opa­ti­ji, dok se u Za­gre­bu manji apart­ma­ni mo­gu pro­na­ći za već od 20 eura dnev­no, a pro­sječ­na cijena naj­ma je iz­me­đu 40 i 45 eura. Ta­ko­đer, Za­greb je u se­zo­ni za do 30 posto po­volj­ni­ji od oba­le.

U Za­gre­bu u se­zo­ni cijene i 30% ni­že ne­go na oba­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.