Po­čeo izvoz me­sa iz BiH u Tur­sku

Od­lu­ka iz 2014. Tur­ci ot­kup­lju­ju 15.000 to­na svje­žeg me­sa, što će spa­si­ti mno­ge pro­izvo­đa­če

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pr­vi ka­mi­on sa svje­žim mesom iz BiH sti­gao je kop­ne­nim pu­tem na odre­di­šte u Tur­sku. Do­sad se me­so u tu zem­lju iz­vo­zi­lo sa­mo zrač­nim pu­tem, ko­ji je de­set spu­ta skup­lji od ces­tov­nog.

Vla­da Re­pu­bli­ke Tur­ske je još 2014. do­ni­je­la od­lu­ku da po po­volj­ni­jim uvje­ti­ma odo­bri uvoz 15.000 to­na svje­žeg me­sa iz BiH. Na­kon dvo­go­diš­njih gu­bi­ta­ka i blo­ka­de iz­vo­za zbog pri­je­va­ra po­je­di­nih ot­kup­lji­va­ča, izvoz je po­no­vo us­pos­tav­ljen kra­jem 2016., a sa­da je kre­nuo i ovo­go­diš­nji izvoz.

Izvoz u Tur­sku spa­sit će mno­ge bh. pro­izvo­đa­če od pro­pas­ti, jer naj­ve­ći broj far­me­ra ni­ka­da ni­je us­pio vra­ti­ti ulo­že­na sred­stva za izvoz.

Za­hva­lju­ju­ći jef­ti­ni­jem kop­ne­nom pri­je­vo­zu mo­gla bi­ti po­ve­ća­na ot­kup­na cijena go­ve­di­ne u BiH.

FOTOLIA

Izvoz je zas­tao zbog pri­je­va­ra po­je­di­nih ot­kup­lji­va­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.