AUTOMOBILA KRAGUJEVAC

PO­NOV­NO RA­DI TVORNICA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić jes u kra­gu­je­vač­koj grad­skoj upra­vi raz­go­va­ra­la sa štraj­kač­kim od­bo­rom za­pos­le­nih u pro­izvo­đač automobila Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les Sr­bi­ja (FCA) i pos­ti­gla do­go­vor - štrajk je pre­ki­nut, a pre­go­vo­ri s e nas­tav­lja­ju u Vla­di Sr­bi­je. Mon­taž­ne tra­ke će se po­kre­nu­ti na­kon od dva­de­set da­na ge­ne­ral­nog štraj­ka pro­izvod­nih rad­ni­ka. “Rat­go­vo­ri sa pred­stav­ni­ci­ma sin­di­ka­ta bi­li su te­ški Ne mo­gu ga­ran­ti­ra­ti ka­kav će bi­ti ishod i što će rad­ni­ci do­bi­ti, ali ja ću svo vri­je­me bi­ti uz rad­ni­ke i sa svo­jim ti­mom uči­ni­ti sve da se is­pu­ni što vi­še nji­ho­vih zah­tje­va rad­ni­ka”, na­gla­si­la je pre­mi­jer­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.