JEDNAKO NADZIRU SPORNO MORE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­ska po­li­ci­ja u sri­je­du je pri­op­ći­la da se nad­zor mor­ske gra­ni­ce s RH u Sa­vu­drij­skoj va­li, od­nos­no Pi­ran­skom za­za­lje­vu, pro­vo­di “na je­jed­nak na­čin i u is­tom op­se­gu” kao i pri­je od­lu­ke ar­bi­traž­nog su­su­da kra­jem proš­log mje­se­ca o gra­nič­nom prje­po­ru dvi­ju dr­ža­va. TTa­kav na­čin dje­lo­va­nja sl­s­lo­ven­ske po­li­ci­je u za­za­lje­vu os­tat će sve do od­lu­keo o to­me ka­ko će se iim­ple­men­ti­ra­til­ti­ti od­lu­kad­lk ar­bi­ta­ra, na­ve­lo je slo­ven­sko mi­nis­tar­stvo unu­tar­njih pos­lo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.