NIKŠIĆ DOBIVA SVO­JU

POSLOVNU ZONU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uko­li­ko do­bi­ju sa­glas­nost Mi­nis­tar­stva eko­no­mi­je i Ko­mi­si­je za kon­tro­lu dr­žav­ne po­mo­ći, a lo­kal­ni par­la­ment u pe­tak usvo­ji od­lu­ku, Nikšić će imati poslovnu zonu na 76 hek­ta­ra. Kom­pa­ni­ja To­sče­lik vlas­nik je 67,74 hek­ta­ra, a os­ta­tak je op­štin­sko vlas­niš­tvo. Ka­ko je is­tak­nu­to na jav­noj ras­pra­vi, pos­to­je invens­ti­to­ri za­in­te­re­si­ra­ni za for­mi­ra­nje no­vih pos­lov­nih zo­na, a o nji­ho­vim zah­tje­vi­ma će se nak­nad­no od­lu­či­va­ti. Me­na­džer op­ći­ne Živ­ko Ke­co­je­vić re­kao je da će fir­me ko­je bu­du obav­lja­le dje­lat­nost u pos­lov­noj zo­nii bi­ti os­lo­bo­đe­ni di­je­la ili čak ci­je­le oba­ve­ze pla­ća­nja nak­na­da za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog zem­lji­šta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.