Cra­idd, pr­vo BiH ra­ču­na­lo

Bo­san­ska pa­met Ra­ču­na­lo su smis­li­li struč­nja­ci tvrt­ke Tring iz Gra­ča­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ra­ču­na­lo Cra­idd se već ugra­đu­je u fi­skal­ne ka­se ali i u plaz­ma tv pri­jem­ni­ke, či­me ih se pre­tva­ra u smart te­le­vi­zo­re

Gra­ča­nič­ka tvrt­ka Tring na tr­ži­šte je pla­si­ra­la pr­vo pos­li­je­rat­no ra­ču­na­lo pro­izve­de­no u BiH. Ra­ču­na­lo je već na­šao ši­ro­ku pri­mje­nu, a do kra­ja go­di­ne pr­ve ko­li­či­ne, ugra­đe­ne u dru­ge kom­po­nen­te, mo­gle bi kre­nu­ti i u izvoz, iz­vi­jes­ti­la je Fe­de­ral­na TV.

Ra­ču­na­lo Cra­idd plod je bo­san­ske pa­me­ti i va­žan teh­no­lo­ški is­ko­rak te zem­lje u svi­jet IT teh­no­lo­gi­ja. Na vel­škom je­zi­ku cra­idd zna­či jez­gra, od­nos­no te­melj.

Tvrt­ka Tring za­po­če­la je rad pri­je 15 go­di­na, da­nas je vo­de­ći bh. pro­izvo­đač fi­skal­nih ka­sa. Ve­li­ki iz­a­zov za 35 za­pos­le­nih, od če­ga je po­lo­vi­na vi­so­ko­obra­zo­va­nih, bi­la je ide­ja da se vlas­ti­tim sna­ga­ma pro­izve­de kom­plet­no ra­ču­na­lo i ugra­di u go­to­ve pro­izvo­de umjes­to ono­ga iz uvo­za. “To ra­ču­na­lo je di­men­zi­ja 65 pu­ta 35 mi­li­me­ta­ra na ko­jem je smje­šte­no oko 200 kom­po­nen­ti. Sa­mo ra­ču­na­lo, od pos­tan­ka ide­je, bio je ve­li­ki iz­a­zov za naš ra­zvoj i pos­li­je za proizvodnju”, ka­že di­rek­tor pro­izvod­nje El­mir De­dić.

Kom­plet­no ra­ču­na­lo pro­izve­de­no je u Gra­ča­ni­ci. “To je stan­dard­no ra­ču­na­lo s jed­nom gi­gom RAMa, sa du­al co­re pro­ce­so­rom, s me­mo­ri­jom od če­ti­ri gi­ga­baj­ta ko­ja se mo­že po­ve­ća­va­ti, sa uto­rom za SD kar­ti­cu. Ra­ču­na­lo ko­je ima ve­oma ši­ro­ku pri­mje­nu“, do­da­je De­dić.

Ra­ču­na­lo je pa­ž­lji­vo tes­ti­ra­no. Po­če­la je se­rij­ska ugrad­nja u fi­skal­ne ka­se, ali i plaz­ma TV pri­jem­ni­ke či­me se oni pre­tva­ra­ju u pa­met­ne, ta­ko­zva­ne Smart te­le­vi­zo­re. Ovi us­pje­si, otva­ra­ju i no­ve mo­guć­nos­ti. “U stra­te­gi­ji na­še fir­me ima­mo u pla­nu i izvoz u zem­lje re­gi­ona i ši­re. Ima­mo ne­kih upi­ta, ali kre­nut će­mo pr­vens­tve­no sa zem­lja­ma ko­je su nam bli­že”, naj­av­lju­je De­dić.

PD

Tvrt­ka Tring vo­de­ći je bh. pro­izvo­đač fi­skal­nih ka­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.