Od­ba­če­no 27 od 38 pri­ja­va za ko­rup­ci­ju

Is­tra­ži­va­nje CINS-a o duž­nos­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kri­vič­ne

pri­ja­ve ko­je je sr­p­ska Agen­ci­ja za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je pod­ni­je­la tu­ži­telj­stvi­ma pro­tiv duž­nos­ni­ka zbog ne­pri­jav­lji­va­nja imo­vi­ne, od­ba­če­ne su u 27 od 38 za­vr­še­nih slu­ča­je­va, po­da­ci su do ko­jih je do­šao Cen­tar za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo Sr­bi­je (CINS). Agen­ci­ja je od po­čet­ka 2010. pod­ni­je­la 62 kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv duž­nos­ni­ka, na­kon kon­tro­le nji­ho­ve imo­vi­ne, od to­ga 38 slu­ča­je­va je okon­ča­no, a 24 su u to­ku. Ka­ko na­vo­di CINS, se­dam funk­ci­ona­ra je osu­đe­no, a tri su os­lo­bo­đe­na op­tuž­bi. Od se­dam osu­đu­ju­ćih pre­su­da, sve osim pre­su­de Mi­lan­ku An­dre­ji­ću su bi­le uvjet­ne, a u jed­nom slu­ča­ju je doš­lo do obus­ta­ve pos­tup­ka. An­dre­jić je u svib­nju 2014., kad je bio član Grad­skog ve­ća u Pan­če­vu osu­đen na tri mje­se­ca za­tvo­ra jer ni­je pri­ja­vio da u se­fu ban­ke ima pre­ko 220.000 eura go­to­vi­ne. Vi­ši sud je, ka­ko na­vo­di CINS, kas­ni­je do­zvo­lio da se za­tvor­ska kaz­na za­mi­je­ni kuć­nim za­tvo­rom.

PD

Tu­ži­telj­stva ne pri­hva­ća­ju kri­vič­ne pri­ja­ve Agen­ci­ju za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.