U servise mo­ra tri mi­li­ju­na Mercedesa

Dizelska afera Kom­pa­ni­ja po­zi­va vlas­ni­ke vo­zi­la u Eu­ro­pi zbog sof­tve­ra za test is­puš­nih pli­no­va GLASNOGOVORNIK DAIMLERA KAZAO JE KA­KO ĆE PORAVAK TVRTKU STA­JA­TI 220 MI­LI­JU­NA EURA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vlas­ni­ci­ma tri mi­li­ju­na Mer­ce­des Benz automobila u Eu­ro­pi bit će po­nu­đen po­pra­vak sof­tver ure­đa­ja na nji­ho­vim di­zel vo­zi­li­ma, u je­ku is­tra­ge nje­mač­kih vlas­ti o ma­ni­pu­la­ci­ja­ma me­ha­niz­mi­ma za kon­tro­lu is­puš­nih pli­no­va. Na­ime, pro­izvo­đač luk­suz­nih automobila Da­imler na­šao se pod in­ten­ziv­nim pri­ti­skom po­li­ci­je i tu­ži­telj­stva. Vlas­ti is­tra­žu­ju mo­gu­ću ma­ni­pu­la­ci­ju me­ha­niz­mi­ma za kon­tro­lu is­puš­nih pli­no­va u put­nič­kim auto­mo­bi­li­ma na di­zel­ski po­gon.

Ka­da de­tek­ti­ra test, sof­tver ak­ti­vi­ra vi­šu ra­zi­nu fil­tri­ra­nja štet­nih is­puš­nih pli­no­va ne­go pri­li­kom vož­nje. “Tvrt­ka iz Stut­t­gar­ta pro­da­va­la je od 2008. do 2016. vo­zi­la s vi­šom ra­zi­nom štet­nih is­puš­nih pli- no­va od do­pu­šte­ne”, obja­vi­li su proš­li tje­dan nje­mač­ki me­di­ji. Glasnogovornik Daimlera kazao je ka­ko po­pra­vak sof­tve­ra, ko­ji će sta­ja­ti oko 220 mi­li­ju­na eura, ni­je po­ve­zan s po­li­cij­skom is­tra­gom. Kazao je da “do­bro­volj­na ser­vis­na mje­ra” ima za cilj sma­nje­nje du­ši­ko­va ok­si­da.

“Ser­vis­ne mje­re ne­će uklju­či­va­ti tro­šak za kli­jen­te. Pro­ved­ba mje­ra po­če­ti će u idu­ćim tjed­ni­ma”, na­po­mi­nju iz Daimlera. Nje­mač­ka po­li­ci­ja u svib­nju je pre­tra­ži­la 11 ure­da kom­pa­ni­je u sklo­pu is­tra­ge o mo­gu­ćim pri­je­va­ra­ma na po­da­ci­ma o emi­si­ja­ma. Ukup­no, 23 is­tra­ži­te­lja i 230 po­li­cij­skih služ­be­ni­ka su­dje­lo­va­lo je u is­tra­ga­ma u sa­vez­nim po­kra­ji­na­ma Ba­denWür­t­tem­berg, Ber­lin, Do­nja Sa­ska i Sa­ska.

REUTER

Za vlas­ni­ke vo­zi­la po­pra­vak je bes­pla­tan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.