AMERIKANCI VOLE

Is­tra­ži­va­nje DOMAĆE, ALI JEFTINO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Gra­đa­ni SAD-a ka­žu da vole ame­rič­ke pro­izvo­de, no ma­nje su en­tu­zi­jas­tič­ni ka­da za njih treba vi­še pla­ti­ti, po­ka­zu­je an­ke­ta Re­uter­sa i Ip­so­sa. Ka­ko po­ka­zu­ju re­zul­ta­ti, dvi­je tre­ći­ne Ame­ri­ka­na­ca sma­tra da je “vr­lo važ­no” ili “do­nek­le važ­no” ku­po­va­ti ame­rič­ke pro­izvo­de. Una­toč to­me, 37 posto is­pi­ta­ni­ka rek­lo je da bi od­bi­lo pla­ti­ti vi­še za ame­rič­ki pro­izvod u od­no­su na uvoz­ni. Njih 26 posto je pak us­t­vr­di­lo da bi pla­ti­lo tek pet posto vi­še za kup­nju ame­rič­kog, a 21 posto po­di­glo je taj iz­nos na 10 posto.

Mo­že i uvoz­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.