GRAĐENJE U EUROZONI

U SVIB­NJU USPORILO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Gra­di­telj­ska ak­tiv­nost u eurozoni u ovo­go­diš­njem je svib­nju sma­nje­na u us­po­red­bi s mje­se­com ra­ni­je, a po­sus­tao je i rast ak­tiv­nos­ti to­ga sek­to­ra na go­diš­njoj ra­zi­ni, po­ka­za­le su u sri­je­du pr­ve pro­cje­ne Eu­ros­ta­ta. U eurozoni ak­tiv­nost se sma­nji­la za 0,7 posto u od­no­su na tra­vanj, ka­da je po­ras­la za 0,3 posto. Na go­diš­njoj ra­zi­ni rast gra­di­telj­ske ak­tiv­nos­ti us­po­rio je na 2,6 posto, s re­vi­di­ra­nih 3,3 posto u mje­se­cu ra­ni­je. Pr­va pro­cje­na po­ka­zi­va­la je 3,2-pos­tot­ni rast u trav­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.