Stran­ci lu­du­ju za ame­rič­kim ku­ća­ma

Re­kord­na go­di­na Ulo­že­no 153 mi­li­jar­de do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Stra­nim dr­žav­lja­ni­ma naj­za­nim­lji­vi­je su ne­kret­ni­ne u tri sa­vez­ne države, Flo­ri­di, Ka­li­for­ni­ji i Tek­sa­su

Stra­ni dr­žav­lja­ni u pro­tek­lih go­di­nu da­na ku­pi­li su re­kor­dan broj ame­rič­kih ne­kret­ni­na, ka­ko po bro­ju kup­lje­nih ku­ća ta­ko i po ulo­že­nom iz­no­su. Pre­ma po­da­ci­ma Na­ci­onal­ne udru­ge tr­go­va­ca ne­kret­ni­na­ma, stran­ci su iz­me­đu trav­nja proš­le go­di­ne i ovo­go­diš­njeg ožuj­ka ku­pi­li ku­ća, sta­no­va i zem­lji­šta za 153 mi­li­jar­de do­la­ra što je 49 posto vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Ti­me je sru­šen pri­jaš­nji re­kord iz 2015. go­di­ne, pre­no­se ame­rič­ki me­di­ji.

Gle­da­no po bro­ju ne­kret­ni­na, kup­ci­ma iz ino­zem­s­tva pro­da­no je 284.455 ne­kret­ni­na, 32 posto vi­še ne­go u is­tom pret­hod­nom raz­dob­lju. Stran­ci ta­ko su­dje­lu­ju s 10 posto udje­la na tr­ži­štu u SADu po iz­no­su kup­nje te pet posto po bro­ju ne­kret­ni­na. Stran­ci­ma su naj­za­nim­lji­vi­je tri sa­vez­ne države, Flo­ri­da, Ka­li­for­ni­ja i Tek­sas, na ko­je od­la­zi po­lo­vi­na svih kup­nji. Naj­vi­še ku­pu­ju Ki­ne­zi ko­ji su na vr­hu već če­t­vr­tu go­di­nu, a sli­je­de Ka­na­đa­ni kod ko­jih je pri­mje­ćen naj­ve­ći skok na 19 mi­li­jar­di ulo­že­nih do­la­ra.

El­li Da­vis, agen­ti­ca za ne­kret­ni­ne iz To­ron­ta, po­jaš­nja­va ka­ko glav­ni­nu ka­nad­skih ku­pa­ca či­ne “babybo­ome­ri” ko­ji pro­da­ju ku­će u Ka­na­di ko­je mno­go vi­še vri­je­de ne­go u SADu te na­kon što ku­pe ma­nju ku­ću u Ka­na­di, na Flo­ri­di ku­pe dru­gu ili tre­ću ne­kret­ni­nu. Na­kon njih naj­vi­še su ku­po­va­li Mek­si­kan­ci i In­dij­ci dok ru­ski kup­ci su­dje­lu­ju s je­dva je­dan posto. Ki­ne­zi ku­pu­ju naj­skup­lje ne­kret­ni­ne pro­sječ­ne cijene 782.000 do­la­ra. Mek­si­kan­ci ku­pu­ju naj­jef­ti­ni­je, s pro­sječ­nom ci­je­nom od 327.000 do­la­ra i uglav­nom u Tek­sa­su.

FOTOLIA

Naj­vi­še ku­pu­ju Ki­ne­zi, Ka­na­đa­ni i Mek­si­kan­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.